fbpx
Home

การวัด

สถิติการออกข้อสอบย้อนหลัง 3 ปี

เรื่อง บทนำและการนับ 
– ปี 2560 จำนวน 3 ข้อ
– ปี 2561 จำนวน 3 ข้อ
– ปี 2562 จำนวน 6 ข้อ

สรุปเนื้อหา

การวัด ประกอบด้วย เลขนัยสำคัญ และ หน่วย
หน่วยพื้นฐาน 7 ตัว ได้แก่
มวล (kg)
ความยาว (m)
เวลา (s)
อุณหภูมิ (K)
ปริมาณสาร (Mol)
กระแสไฟฟ้า (A)
การส่องสว่าง (Cd)