fbpx

bootcamp 5 วันเต็ม! ที่จะปั้นให้ติดคณะในฝัน

แนะแนวเรียนต่อ | เรียนห้องเรียนคณะจำลอง | ทัศนศึกษา | ทำโปรเจค | แข่งขัน

วันจัดค่าย 18 – 22 เมษายน 2565

รายละเอียดค่าย

ค่าย 5 วันแบบไม่ค้างคืนที่เปิดให้น้อง ๆ ได้มาลองเรียน ลองเล่น และทำโปรเจคเสมือนเรียนในคณะในฝันของตัวเอง เพื่อช่วยให้น้อง ๆ ค้นหาตัวตนและวางแผนการเข้าคณะเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น!

กิจกรรมภายในค่าย

แนะแนวเรียนต่อ
ครบทั้งภาคไทย โดย ดร.พี่น็อต TCASter
และครูพี่ภัทร์ Ignite

พบปะรุ่นพี่ตัวจริง
แนะแนวการเตรียมตัวสอบ
พร้อมให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

ลองเรียนเสมือนจริง
เนื้อหาเจาะลึก เหมือนเรียนที่คณะ
กับอาจารย์มหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ทัศนศึกษา
ลงพื้นที่จริง ปฏิบัติจริง
ศึกษาดูงานเพื่อเก็บข้อมูลทำโปรเจค

ทำโปรเจคและประกวดโปรเจค
เพื่อชิงเกียรติบัตรชนะเลิศการแข่งขัน
พร้อมรุ่นพี่ดูแลอย่างใกล้ชิด

สิ่งที่ได้รับ

ผู้เข้าร่วมค่ายจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม ทุกคน!
และผู้ชนะการแข่งขันโปรเจค จะได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศ
อันดับ 1 2 และ 3 เพิ่มอีก 1 ใบ
รับรองโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยชั้นนำ การันตีความปังของพอร์ต!

ตารางกิจกรรม
18 - 22 เมษายน 2565

คณะที่เปิดรับ รายละเอียดกิจกรรม และ ราคา

01

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาคไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรม
 • การเรียนเขียนแบบวิศวกรรมเบื้องต้น โดย รศ.ดร. กฤษฎา พนมเชิง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ทัศนศึกษา : (รอคอนเฟิร์มสถานที่)
 • โปรเจค : การเขียนแบบเชิงวิศวกรรม
  สิ่งที่ได้รับ
 • อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางวิศวกรรม
 • โปรแกรมการเขียนแบบ
 • 02

  คณะทันตแพทยศาสตร์
  ภาคไทย

  คณะทันตแพทยศาสตร์

  กิจกรรม
 • การเรียนเนื้อหาแพทยศาสตร์เบื้องต้น โดย อาจารย์ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • ทัศนศึกษา : (รอคอนเฟิร์มสถานที่)
 • โปรเจค (รอคอนเฟิร์มกับทางอาจารย์)
  สิ่งที่ได้รับ
 • เครื่องมือทันตกรรม
 • ไฟล์หนังสือสรุปเนื้อหา
 • 03

  BBA/ EBA
  บริหารธุรกิจ อินเตอร์

  International Program Business School (BBA)

  กิจกรรม
 • การเรียนเนื้อหาพื้นฐานทางด้านธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ โดย ดร.ดวงสมร มะโนวรรณ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทัศนศึกษา : (รอคอนเฟิร์มสถานที่)
 • โปรเจค : Business Model Canvas
  สิ่งที่ได้รับ
 • เครื่องมือการวิเคราะห์แผนธุรกิจ
 • ไฟล์หนังสือสรุปเนื้อหา
 • 04

  BALAC
  อักษรฯ อินเตอร์

  Bachelor of Arts in Language and Culture (BALAC) Program

  กิจกรรม
 • การเรียนเนื้อหาพื้นฐานทางด้านอักษรศาสตร์ โดย ดร.คุณยา วิมุกตานนท์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ทัศนศึกษา : Anthropology
 • โปรเจค : มิวเซียม สยาม
  สิ่งที่ได้รับ
 • ไฟล์หนังสือสรุปเนื้อหา และของที่ระลึก
 • 05

  COMMARTS
  นิเทศฯ อินเตอร์

  Faculty of Communication Arts

  กิจกรรม
 • การเรียนเนื้อหาด้านการสื่อสาร โดย Massimiliano La Franca, The Faculty of Communication Arts , Chulalongkorn University
 • ทัศนศึกษา : ร้าน Zong Ter เยาวราช
 • โปรเจค : Marketing Communication Campaign
  สิ่งที่ได้รับ
 • ไฟล์หนังสือสรุปเนื้อหา และของที่ระลึก
 • ทุกคณะ ราคาเดียว!

  น้องเลือกซื้อได้ 1 คณะเท่านั้น
  เพราะกิจกรรมจัดพร้อมกัน 5 คณะ

  การจัดงานโดยรองรับมาตราการ
  COVID-19

  1. น้องๆที่เข้าร่วมค่ายต้องแสดงใบฉีดวัคซีน ณ สถานที่จัดงานวันที่มีกิจกรรม offline หากผู้เข้าร่วมคนใดไม่แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน 2 เข็ม จะขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบ offline ทันทีและไม่มีการคืนเงินค่ากิจกรรมในวันนั้น ๆ
  2. ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม รูปแบบ offline ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจำเป็นต้อง วัดอุณหภูมิ และตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม (ทางผู้จัดงานเตรียม ATK ไว้ให้)
  3. ผู้เข้าร่วมงานต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม
  4. หากผู้เข้าร่วมงานมีอาการป่วยหรือมีความเสี่ยงสูง ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบ offline ทันทีและไม่มีการคืนเงินค่ากิจกรรมในวันนั้น ๆ
  5. หากรัฐบาลมีการประกาศเปลี่ยนแปลงมาตราการณ์ ทางโครงการจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นออนไลน์ทันที โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งน้องๆจะได้รับ กล่อง BOX SET อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมส่งถึงบ้านก่อนวันงาน 1 อาทิตย์
  6. หากผู้เข้าร่วมงานไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ตามวันและเวลาที่กำหนด ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี

   การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมโดยความสมัครใจของผู้สมัคร ทางผู้จัดงานจะทำการจัดกิจกรรมภายใต้กฎข้อบังคับและมาตราการความปลอดภัยของทางภาครัฐและกระทรวงสาธารณสุข หากมีเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการควบคุมของผู้จัดงาน ทางผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ากิจกรรมในทุกกรณี