เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมติดแล้วบอกต่อ

 1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในพิจารณารางวัลสำรองไว้ ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการขอรับรางวัล
  และไม่สามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่ผู้จัดกิจกรรมกำหนดไว้
 2. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิการรับของรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้
 3. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  ในกรณีที่ทางบริษัทตรวจสอบ และพบการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
 5. ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดทางผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการนำมาใช้ในเพื่อวัตถุประสงค์การตลาด
  และประชาสัมพันธ์ภายใต้บริษัท เลิร์นแล็บ จำกัด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใดๆ
  เป็นการตอบแทนแต่อย่างใด
 6. ผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล และความสูญหาย หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ และ/หรือ
  เนื่องจากของรางวัลไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความสูญหายและเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบของรางวัล
  และผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่ตนเลือกหลังจากที่ได้ยืนยันการแลกของรางวัลแล้วทุกกรณี
 7. ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง ยืดขยาย หรือถอนกิจกรรมได้โดยดุลพินิจของผู้จัดกิจกรรมเพียงผู้เดียว
 8. คำตัดสินของผู้จัดกิจกรรมคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดและผูกพันกิจกรรม และของรางวัลต่างๆ โดยไม่สามารถโต้แย้งได้
 9. ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขในกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฎิบัติตามกฎ และข้อตกลงของกิจกรรม
  คณะกรรมการมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไปและมีสิทธิเปลี่ยนแปลง แก้ไข
  หรือยกเลิกกฎกติกาและการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้
 11. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลตามประกาศ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีหลักฐานยืนยันการสอบติดมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่
  เพื่อรับของรางวัลที่ facebook page : TCASter หรือ Line : @TCASter หากข้อมูลผิดพลาด หรือทำการตรวจสอบแล้วเป็นข้อมูลเท็จ
  ขอตัดสิทธิ์การรับรางวัลของผู้โชคดีดังกล่าว