Follow us on

MSE CAMP#29 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี วิศวะฯ ม.ศิลปากร

วันที่โพสต์

น้องๆ จะได้ทำให้รู้จักกับสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และกิจกรรมปฏิบัติการ สำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสามารถยื่นสมัครเข้าศึกษาในการสอบคัดเลือก SU-TCAS 67 ในโครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพฯ ของสาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะ เป็นผู้ที่กำลังกำลังจะศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 5 – 6 ในปีการศึกษา 2566 ในประเทศไทย สายวิทย์-คณิต ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา (นับถึงภาคการศึกษาล่าสุด) ไม่น้อยกว่า 2.50

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงการนำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสำหรับการนำไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใช้สำหรับคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแฟ้มสะสมผลงานสำหรับใช้ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

วันที่จัดกิจกรรม

  • 21 ต.ค. 66

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

  • 11 ต.ค. 66

จำนวนที่รับ

  • 80 คน

ค่าใช้จ่าย

  • 399 บาท (จ่ายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม)

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา / ช่วงอายุ / อื่น ๆ)

  • ม.5 – ม.6 สายวิทย์-คณิต gpax ไม่ต่ำกว่า 2.50

สถานที่จัดกิจกรรม

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

กิจกรรมนี้จัดโดย

  • ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพิ่มเติม

  • มีประกาศนียบัตร

ช่องทางการสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINK

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ TGAT, TPAT ส่วนไหนต้องทำอะไรบ้าง? – TCASter

390 views

ฟรีค่าสมัคร TCAS รอบ 3 (Admission) เริ่ม TCAS67 เดือนพฤษภาคมนี้ – TCASter

4,315 views

Checklist สิ่งที่ห้ามลืมวันสอบ! – TCASter

1,125 views

รายชื่อสนามสอบ TGAT, TPAT2-5 แบบคอมพิวเตอร์ (CBT) #ฉบับ TCAS67 – TCASter

447 views

สรุปข้อผิดพลาดกับรุ่นพี่ TCAS66 สู่ TCAS67 – TCASter

1,246 views

รวมวิชาแปลกในมหาวิทยาลัย มันมีวิชานี้ด้วยหรอ ? – TCASter

345 views