fbpx

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รุ่น 1

 ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รุ่น 1

นักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงประจักษ์จะมีโอกาสในการเพิ่มประวัติของตนเองในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของตนเอง และจากการเข้าร่วมกิจกรรมกับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สามารถนำประกาศนียบัตรของโครงการนี้ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ที่เปิดสอนในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในโครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (SU-TCAS 67) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2566 และในโครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (SU-TCAS 68) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2566

ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรม
หากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง

วันที่จัดกิจกรรม

  • วันที่ 1 กรกฎาคม 2566

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

  • วันที่ 16 มิถุนายน 2566

จำนวนที่รับ

  • 300 คน

ค่าใช้จ่าย

  • ฟรี

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

  • ม.5 – ม.6 รับเฉพาะ สายวิทย์ คณิต เกรด 2.5 ขึ้นไป

รูปแบบของกิจกรรม

  • จัดกิจกรรมในสถานที่จริง

สถานที่จัดกิจกรรม

  • ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

กิจกรรมนี้จัดโดย

  • ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพิ่มเติม

  • มีประกาศนียบัตร

ช่องทางการสมัคร >> LINKs

Camphub_Banner_Web_หน้ารวมค่าย_Desktop

warattaya win

warattaya win

Related post