fbpx

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 66

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : JEWEL TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 16 ก.พ. – 22 มี.ค. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 21 เม.ย. 66
 • สอบสัมภาษณ์ : 21 เม.ย. 66
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 28 เม.ย. 66
 • ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4 – 5 พ.ค. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66
  • สมัครเรียนผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

รูปแบบที่เปิดรับ ครงการโควตารับตรงเขตพื้นที่

 • รูปแบบที่ 1 รับตรงพื้นที่
  • คณะเกษตร
   • สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
   • สาขาวิชาวิชาสัตวศาสตร์
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
   • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  • คณะประมง
   • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
   • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-เกษตร
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-โครงสร้างพื้นฐาน
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-เกษตร (ภาคพิเศษ)
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)
  • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
   • สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม
   • สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา
   • สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา
   • สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา
   • สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา
   • สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา
  • คณะอุตสาหกรรมบริการ
   • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
   • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
   • สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร
   • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรม
   • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย
   • สาขาวิชาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
   • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
   • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมไมซ์
   • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (ภาคพิเศษ)
   • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ภาคพิเศษ)
   • สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร (ภาคพิเศษ)
   • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรม (ภาคพิเศษ)
   • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย (ภาคพิเศษ)
  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
   • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ)
   • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)
   • สาขาวิชาเคมี
   • สาขาวิชาฟิสิกส์
   • สาขาวิชาการจัดการ
   • สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ)
   • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
   • สาขาวิชาการตลาด
   • สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ)
   • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
   • สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
   • สาขาวิชาการบัญชี
   • สาขาวิชาการบัญชี (ภาคพิเศษ)
   • สาขาวิชาพฤกษนวัตกรรม
  • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ)
  • คณะสิ่งแวดล้อม
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
   • สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • รูปแบบที่ 2 ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา
  • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
   • สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
   • สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา
   • สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา
   • สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา
   • สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา
   • สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา
 • รูปแบบที่ 3 ผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม
  • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
   • สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
   • สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา
   • สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา
   • สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา
   • สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา
   • สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา
 • รูปแบบที่ 4 เด็กดีอยากเป็นครู
  • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
   • สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา
   • สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา
   • สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา
   • สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา
   • สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา
 • รูปแบบที่ 5 ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม
  • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
   • สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม
 • รูปแบบที่ 6 บุตรเกษตร/ยุวเกษตรกร
  • คณะเกษตร
   • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • รูปแบบที่ 7 โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน
  • คณะเกษตร
   • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • รูปแบบที่ 8 ผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม
  • คณะสิ่งแวดล้อม
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
   • สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • รูปแบบที่ 9 บุตรเกษตรกร
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์
   • สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
 • รูปแบบที่ 10 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยระยะที่ 2 (วมว.)
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์
   • สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
 • รูปแบบที่ 11 โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
  • คณะประมง
   • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • รูปแบบที่ 12 โครงการเด็กไทยสู่สากล
  • คณะอุตสาหกรรมบริการ
   • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
   • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรม
   • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย
   • สาขาวิชาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
   • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
   • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมไมซ์
   • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (ภาคพิเศษ)
   • สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร (ภาคพิเศษ)
   • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรม (ภาคพิเศษ)
   • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย (ภาคพิเศษ)
  • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ)
 • รูปแบบที่ 13 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
  • คณะเกษตร
   • สาขาวิชาเครื่องจักรและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
   • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
   • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  • คณะประมง
   • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
   • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-เกษตร
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-โครงสร้างพื้นฐาน
  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
   • สาขาวิชาฟิสิกส์
  • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • คณะสิ่งแวดล้อม
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
   • สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • รูปแบบที่ 14 โครงการส่งเสริมนักเรียนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-เกษตร
  • คณะอุตสาหกรรมบริการ
   • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
   • สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร
   • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรม
   • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย
   • สาขาวิชาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
   • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
   • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมไมซ์
   • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (ภาคพิเศษ)
   • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ภาคพิเศษ)
   • สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร (ภาคพิเศษ)
   • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรม (ภาคพิเศษ)
   • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย (ภาคพิเศษ)
  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
   • สาขาวิชาการบัญชี
   • สาขาวิชาการบัญชี (ภาคพิเศษ)

📝ระเบียบการรับสมัคร คลิก

JEWEL

JEWEL

Related post