fbpx

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 66

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : MINK TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 13 – 28 ก.พ. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 25 เม.ย. 66
 • สอบสัมภาษณ์ : 28 เม.ย. 66
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 4 พ.ค. 66
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 4 – 5 พ.ค. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66 
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

 1. โครงการโควต้านักกีฬา
  • คณะพลศึกษา
  • คณะกายภาพบำบัด
  • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  • คณะสังคมศาสตร์
  • คณะมนุษยศาสตร์
   • 📝 ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. โครงการผู้มีทักษะพิเศษ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะพลศึกษา
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  • วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  • คณะสังคมศาสตร์
  • คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
   • 📝 ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. โครงการความร่วมมือ“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”
  • คณะมนุษยศาสตร์
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะกายภาพบำบัด
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะสังคมศาสตร์
  • คณะพลศึกษา
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • คณะเภสัชศาสตร์
  • คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
  • คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  • คณะเศรษฐศาสตร์
  • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
  • วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
  • คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
   • 📝 ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 4. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
  • คณะพยาบาลศาสตร์
   • 📝 ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 5. โครงการบัณฑิตคืนถิ่น (โพธิวิชชาลัย)
  • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
   • 📝 ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 6. โครงการ “โรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล”
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะมนุษยศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะเภสัชศาสตร์
   • 📝 ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 7. โครงการเพชรในตม
  • คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการประถมศึกษา (เอกเดี่ยว)
   • 📝 ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 8. โครงการทุนเอราวัณ
  • คณะศึกษาศาสตร์
   • 📝 ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

Natchakan .Tan

Natcha. T

Related post