fbpx

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

 TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ติดตามข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 66

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : JEWEL TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร โควตา (Quota) ครั้งที่ 1 : 16 ม.ค. – 27 ก.พ. 66
 • เปิดรับสมัคร โควตา (Quota) ครั้งที่ 2 : 7 มี.ค. – 18 เม.ย. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : 2 มี.ค. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตา (Quota) ครั้งที่ 1 : 8 มี.ค. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตา (Quota) ครั้งที่ 2 : 28 เม.ย. 66
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 4 – 5 พ.ค 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะที่เปิดรับสมัคร

รอบ2 โควตา (Quota) ครั้งที่ 1

 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชานวัตกรรมอาหารสร้างสรรค์และโภชนาการ
  • สาขาวิชาการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
  • สาขาวิชาศิลปะและนวัตกรรมการออกแบบ
 • คณะรัฐศาสตร์
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • สาขาวิชารัฐศาสตร์
  • สาขาวิชานิติศาสตร์
  • สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการ)
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการเงิน)
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกธุรกิจดิจิทัล)
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
 • คณะครุศาสตร์
  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
  • สาขาวิชาพลศึกษา
  • สาขาวิชาภาษาไทย
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • สาขาวิชาสังคมศึกษา
  • สาขาวิชาการประถมศึกษา
 • โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและระบบราง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

📝 ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โควตา (Quota)

 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

📝 ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

รอบ2 โควตา (Quota) ครั้งที่ 2

 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชานวัตกรรมอาหารสร้างสรรค์และโภชนาการ
  • สาขาวิชาการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
  • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  • สาขาวิชาศิลปะและนวัตกรรมการออกแบบ
 • คณะรัฐศาสตร์
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • สาขาวิชารัฐศาสตร์
  • สาขาวิชานิติศาสตร์
  • สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการ)
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการเงิน)
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกธุรกิจดิจิทัล)
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
 • คณะครุศาสตร์
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและระบบราง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

📝 ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

JEWEL

JEWEL

Related post