fbpx

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยนเรศวร

 TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยนเรศวร

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 66

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : MINK TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 13 – 23 ก.พ. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 25 เม.ย. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 4 พ.ค 66
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 4 – 5 พ.ค 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร : 9 พ.ค. 66 
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

 1. โครงการโควตา 18 จังหวัด
  • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
  • คณะเภสัชศาสตร์
  • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • คณะสหเวชศาสตร์
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • คณะบริหารธุรกิจ
  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะมนุษยศาสตร์
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณะสังคมศาสตร์
  • วิทยาลัยนานาชาติ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
  • คณะแพทยศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
Natchakan .Tan

Natcha. T

Related post