fbpx

TCAS66 รอบ2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 TCAS66 รอบ2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 66

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 66

เรียบเรียง : MYUU TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • วันที่เปิดรับสมัคร
  • รอบที่ 2.1 : 15 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2566
  • รอบที่ 2.2 : 20 มีนาคม – 23 เมษายน 2566
 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : คลิก
 • วันที่สอบสัมภาษณ์
  • รอบที่ 2.1 : 25 – 26 มีนาคม 2566
  • รอบที่ 2.2 : 29 – 30 เมษายน 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  • รอบที่ 2.1 : 27 มีนาคม 2566
  • รอบที่ 2.2 : 1 พฤษภาคม 2566
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas :  4 – 5 พ.ค. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66

โครงการโควตาพื้นที่

 • คณะ/สำนักวิชาที่เปิดรับสมัคร
  • สำนักวิชาศิลปศาสตร์
   • หลักสูตรภาษาไทย จํานวนรับ 50 คน
   • หลักสูตรภาษาอังกฤษ จํานวนรับ 90 คน
   • หลักสูตรภาษาจีน จํานวนรับ 40 คน
    • 📃ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ จํานวนรับ 100 คน
   • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล จํานวนรับ 50 คน
    • 📃ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
   • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จํานวนรับ 100 คน
   • หลักสูตรรัฐศาสตร์ จํานวนรับ 200 คน
    • 📃ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สำนักวิชานิติศาสตร์
   • หลักสูตรนิติศาสตร์ จํานวนรับ 120 คน
    • 📃ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล) จํานวนรับ 40 คน
   • หลักสูตรบัญชี จํานวนรับ 105 คน
   • หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ จํานวนรับ 100 คน
    • 📃ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สำนักวิชาการจัดการ
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) จํานวนรับ 50 คน
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์) จํานวนรับ 50 คน
   • หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล จํานวนรับ 60 คน
   • หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (เชฟมืออาชีพ) จํานวนรับ 30 คน
    • 📃ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
   • หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล จํานวนรับ 40 คน
   • หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ จํานวนรับ 50 คน
   • หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม จํานวนรับ 30 คน
   • หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล จํานวนรับ 40 คน
   • หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ จํานวนรับ 40 คน
    • 📃ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
   • หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ จํานวนรับ 50 คน
   • หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม จํานวนรับ 15 คน
   • หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จํานวนรับ 90 คน
   • หลักสูตรวิศวกรรมโยธา จํานวนรับ 30 คน
   • หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ จํานวนรับ 100 คน
   • หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ จํานวนรับ 30 คน
    • 📃ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
   • หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม จํานวนรับ 70 คน
   • หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม จํานวนรับ 35 คน
    • 📃ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
   • หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จํานวนรับ 50 คน
    • 📃ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สำนักวิชาแพทยศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย จํานวนรับ 120 คน
   • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จํานวนรับ 40 คน
    • 📃ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
   • หลักสูตรกายภาพบําบัด จํานวนรับ 40 คน
   • หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ จํานวนรับ 65 คน
   • หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (นานาชาติ) จํานวนรับ 10 คน
    • 📃ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   • หลักสูตรสาขาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชน) จํานวนรับ 15 คน
    • 📃ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
   • หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) จํานวนรับ 30 คน
    • 📃ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
   • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) จํานวนรับ 30 คน
    • 📃ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
   • หลักสูตรการออกแบบภายใน จํานวนรับ 60 คน
   • หลักสูตรสถาปัตยกรรม จํานวนรับ 60 คน
    • 📃ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • วิทยาลัยนานาชาติ
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) จํานวนรับ 10 คน
    • 📃ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

❗จำนวนที่นั่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามดุลยพินิจของแต่ละมหาวิทยาลัย

❗แนะนำให้ศึกษาและติดตามข้อมูลจากประกาศระเบียบการรับสมัครฉบับเต็มอีกครั้ง

Myujuu

Myujuu

Related post