fbpx

Bioinformatics and DNA camp รุ่นที่ 2

 Bioinformatics and DNA camp รุ่นที่ 2

จากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ในการเป็น “มหาวิทยาลัยระดับโลกเพื่อประชาชน”

โดยมหาวิทยาลัยได้ปรับ รูปแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทใหม่ของโลก เน้นการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะที่จําเป็นสําหรับประชากรทุกช่วงวัยให้มีความพร้อมและมีศักยภาพสําหรับตลาดแรงงานในอนาคต ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 13 (ปี พ.ศ.2565 – พ.ศ.2570) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งอนาคต โดยมหาวิทยาลัยจะเป็น พื้นที่ในการวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม และ Startup รวมทั้งให้บริการสังคมและบริการทางสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนและสร้างสังคมที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพและทักษะของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่มีความสนใจด้านพันธุกรรมและเทคโนโลยีการตรวจสารพันธุกรรม

จึงได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายชีวสารสนเทศศาสตร์และเทคนิคการตรวจสารพันธุกรรม รุ่นที่ 2” โดยแบ่งเป็นภาค บรรยาย และภาคปฏิบัติการ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านพันธุกรรมพื้นฐาน และทักษะการ สืบค้นข้อมูลชีวสารสนเทศในฐานข้อมูล รวมถึงได้ฝึกปฏิบัติการเพิ่มจํานวนสารพันธุกรรมที่สนใจด้วยวิธีพีซีอาร์ (polymerase chain reaction; PCR) อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการอบรมในการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนในห้องเรียนต่อไป ซึ่งจะสอดคลองกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) รวมถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน และสถาบันการศึกษา สู่การพัฒนากําลังคนของประเทศต่อไป นอกจากนี้ยัง เป็นการประชาสัมพันธ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้กับนักเรียน และครูจากสถาบันการศึกษาในประเทศ

ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรม
หากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง

รูปแบบกิจกรรม

  • จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบไม่ค้างคืน / ออนไลน์

วันที่จัดกิจกรรม

  • เสาร์ 22 เมษายน 2566 (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)
  • เสาร์ 29 – อาทิตย์ 30 เมษายน 2566 (จัดที่มหาวิทยาลัย)

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

  • พุธ 19 เมษายน 2566 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

จำนวนที่รับ

  • 50 คน

ค่าใช้จ่าย

  • 3,000-7,000 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

  • ม.3 – ม.6

สถานที่จัดกิจกรรม

  • อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กิจกรรมนี้จัดโดย 

  • ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพิ่มเติม

  • มีประกาศนียบัตร

ช่องทางการสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

Camphub_Banner_Web_หน้ารวมค่าย_Desktop

Aonporn J.

Aonporn J.

Related post