fbpx

โครงการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (ฺBLS) รุ่นที่ 4

 โครงการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (ฺBLS) รุ่นที่ 4

ชื่อโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 18.30-21.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ MS Team

✅ 18.30 น. ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบก่อนอบรม

✅ 19.00-20.00 น. การบรรยายเรื่อง “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน” โดย วิทยากร

 • อาจารย์ พรทิพย์ จอกกระจาย อาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
 • ประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน

โดย วิทยากร อาจารย์ จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล

 • อาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
 • ประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน

✅ 20.00-20.20 น. อภิปราย-ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ทีมวิทยากร

 • อาจารย์ จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล
 • อาจารย์ พรทิพย์ จอกกระจาย

✅ 20.20-21.00 น. ทำแบบทดสอบหลังการอบรม (Post-test) ผ่านระบบออนไลน์

โดย อาจารย์ ปาฬินทร์รฎา ธนาพัทธ์ธิวากุล

 • อาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

✅ 21.00 น. ปิดโครงการ

💥 หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการทำแบบทดสอบหลังการอบรม (Post-test) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการอบรมจาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรม
หากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง

รูปแบบของกิจกรรม

 • กิจกรรมออนไลน์พร้อมกันผ่าน Zoom หรือโปรแกรมอื่นๆ

วันที่จัดกิจกรรม

 • เสาร์ 4 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

 • ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

จำนวนที่รับ

 • 250 คน

ค่าใช้จ่าย

 • 99 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

 • ม.1 – ม.6 / ปวช. / ประถม / อาชีวะ / ปริญญาตรี-โท / บุคคลทั่วไป หรือ สายอาชีวะสามารถสมัครได้

กิจกรรมนี้จัดโดย

 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เพิ่มเติม

 • มีประกาศนียบัตร

ช่องทางการสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

Camphub_Banner_Web_หน้ารวมค่าย_Desktop

Aonporn J.

Aonporn J.

Related post