fbpx

ค่ายวิชาการมนุษยศาสตร์ (Humanities Camp) ครั้งที่ 2

 ค่ายวิชาการมนุษยศาสตร์ (Humanities Camp) ครั้งที่ 2

คณะมนุษยศาสตร์ ได้ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ในการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 ซึ่งสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างดี และได้รับผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมสมัครเป็นจำนวนมาก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการมนุษยศาสตร์ เป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เกิดความตื่นตัว และเกิดความสนใจในกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความรู้ และทักษะทางด้านมนุษยศาสตร์ต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ที่สนใจได้รับความรู้ และทราบถึงความสำคัญ และเกิดแรงบันดาจใจในการเรียนรู้ศาสตร์ที่แตกต่าง หลากหลาย ของคณะมนุษยศาสตร์ รวมถึงนักเรียนได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียนที่เสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมนันทนาการ ด้านการทำงานร่วมกัน ด้านความเป็นผู้นำและผู้ตาม และคณะมนุษยศาสตร์ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนนำความรู้ และทักษะในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะของตนเองเพื่อใช้ต่อยอดในการเรียน และการทำงานในอนาคตการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังคง Concept ที่ว่า “Into the world of human’s diversity : หลากหลาย แตกต่าง อย่างมนุษย์” ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กิจกรรมจัดขึ้นโดย

 • คณะมนุษยศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม

 • วันจันทร์ที่ 3 – วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566

3. สถานที่ในการจัดกิจกรรม

 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. สถานที่พักในการร่วมกิจกรรม

 • โรงแรม R2 เชียงใหม่ (R2 Hotel Chiangmai) บริเวณใกล้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. รูปแบบกิจกรรม

1) แนะนำคณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชา/สาขาวิชาการ ต่าง ๆ ทั้ง 18 สาขาวิชา

2) กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรม Work Shop ภาควิชา/สาขาวิชาการ โดยคณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์

3) แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงแนะนำการทำ Portfolio การเขียนเรียงความ จากพี่ๆ ศิษย์ปัจจุบันมากความสามารถ

4) กิจกรรมแนะแนวอาชีพสุดปัง ! และการเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาจากเพื่อนต่างภาค จาก Guest พิเศษ (ศิษย์เก่าชื่อดังคณะมนุษยศาสตร์)

5) กิจกรรมสันทนาการสุด Exclusive จากพี่ๆสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

6. จำนวนรับสมัคร

 • นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ทั่วประเทศไทย การคัดเลือกนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาจากการตอบคำถาม และใบสมัครเป็นอันดับแรก

7. คุณสมบัติของนักเรียนผู้สมัคร

1) นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ทั่วประเทศไทย ทุกแผนการเรียน

2) มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

3) เป็นนักเรียนที่มีความสนใจในคณะมนุษยศาสตร์

4) เป็นนักเรียนที่สามารถทำกิจกรรมร่วมกับคนเป็นจำนวนมาก และพร้อมกับความรู้และกิจกรรมใหม่ๆ

5) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่คณะกำหนด ตลอดเวลาที่มีการดำเนินกิจกรรม ในวันจันทร์ที่ 3 – วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566

ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรม
หากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง

รูปแบบกิจกรรม

 • จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบค้างคืน

วันที่จัดกิจกรรม

จันทร์ 3 – พฤหัส 6 เมษายน 2566

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

 • ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566

จำนวนที่รับ

 • 70 คน

ค่าใช้จ่าย

 • 1,000 บาท (จ่ายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม)

คุณสมบัติ

 • (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ) ม.4 – ม.5 / ปวช. 1 และ 2 เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

สถานที่จัดกิจกรรม

 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมนี้จัดโดย

 • คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเติม🏅

 • มีประกาศนียบัตร

ช่องทางการสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

Camphub_Banner_Web_หน้ารวมค่าย_Desktop

tonpalm Jrp

tonpalm Jrp

Related post