fbpx

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 66

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : MINK TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 16 ก.พ. – 22 มี.ค. 66 (หรือติดตามประกาศแต่ละโครงการ)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 4 – 5 พ.ค. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66 
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

 1. โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน (สำหรับนักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยา)
  • เปิดรับสมัคร : 16 ก.พ. – 22 มี.ค. 66
  • วิทยาลัยการชลประทาน กรมชลประทาน
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. โครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
  • เปิดรับสมัคร : 16 ก.พ. – 22 มี.ค. 66
  • รวมคณะ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาสัตวแพทย์เกษตรคืนถิ่น)
  • เปิดรับสมัคร : 16 ก.พ. – 22 มี.ค. 66
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 4. โครงการรับนิสิตแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
  • เปิดรับสมัคร : 16 ก.พ. – 22 มี.ค. 66
  • คณะวิทยาศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 5. โครงการเด็กไทยสู่สากล
  • เปิดรับสมัคร : 16 ก.พ. – 22 มี.ค. 66
  • รวมคณะ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 6. โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตา 30 จังหวัด)
  • เปิดรับสมัคร : 16 ก.พ. – 22 มี.ค. 66
  • รวมคณะ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 7. โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
  • เปิดรับสมัคร : 16 ก.พ. – 22 มี.ค. 66
  • รวมคณะ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 8. โครงการลูกพระพิรุณ
  • เปิดรับสมัคร : 16 ก.พ. – 22 มี.ค. 66
  • รวมคณะ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 9. โครงการเพชรนนทรี
  • เปิดรับสมัคร : 16 ก.พ. – 22 มี.ค. 66
  • รวมคณะ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 10. โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • เปิดรับสมัคร : 16 ก.พ. – 22 มี.ค. 66
  • รวมคณะ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 11. โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น
  • เปิดรับสมัคร : 16 ก.พ. – 22 มี.ค. 66
  • รวมคณะ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 12. โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม
  • เปิดรับสมัคร : 16 ก.พ. – 22 มี.ค. 66
  • รวมคณะ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 13. โครงการความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษา (MOU)
  • เปิดรับสมัคร : 16 ก.พ. – 22 มี.ค. 66
  • รวมคณะ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 14. โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • เปิดรับสมัคร : 16 ก.พ. – 22 มี.ค. 66
  • รวมคณะ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 15. โครงการรับสมัครและการคัดเลือกนิสิตพิเศษเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ
  • เปิดรับสมัคร : 16 ก.พ. – 22 มี.ค. 66
  • รวมคณะ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
Natchakan .Tan

Natcha. T

Related post