fbpx

A-Level คืออะไร? มีวิชาอะไรบ้าง? รวมเรื่องที่ต้องรู้ก่อนสอบ TCAS66

 A-Level คืออะไร? มีวิชาอะไรบ้าง? รวมเรื่องที่ต้องรู้ก่อนสอบ TCAS66

นอกจาก TGAT/TPAT แล้ว ยังมี A-Level อีกหนึ่งตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงในระบบ TCAS66 นี้นั่นเอง โดยวันนี้เราจะมาดูกันว่าจริง ๆ แล้ว การสอบ A-Level คืออะไร? มีวิชาอะไรบ้าง? รวมถึงข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่ควรรู้ และทำความเข้าใจก่อนสอบ TCAS66 ถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลย!

A-Level คืออะไร?

A-Level หรือ Applied Knowledge Level: A-Level เป็นการทดสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ โดยการทดสอบความรู้เชิงวิชาการนี้ เนื้อหาจะไม่ออกเกินหลักสูตรที่เรียนในโรงเรียน จะเน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้ จากเดิม A-Level คือข้อสอบวิชาสามัญ ที่ถูกจัดหมวดหมู่วิชาสอบใหม่ เพื่อใช้ในระบบ TCAS66

A-Level ต้องสอบอะไรบ้าง? แบ่งเป็นกี่พาร์ท? มีทั้งหมดกี่ข้อ?

A-Level มีทั้งหมด 16 วิชา สามารถเลือกสอบได้สูงสุด 10 วิชา 

 1. A-Level 61 Math1 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ทั้งหมด 30 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  – จำนวนและพีชคณิต 15-17 ข้อ
  – การวัดและเรขาคณิต 3-5 ข้อ
  – สถิติและความน่าจะเป็น 6-8 ข้อ
  – แคลคูลัส 2-4 ข้อ
  ดูตัวอย่างข้อสอบ A-Level คณิตประยุกต์1
 2. A-Level 62 Math2 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ทั้งหมด 30 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  – จำนวนและพีชคณิต 14-16 ข้อ
  – สถิติและความน่าจะเป็น 14-16 ข้อ
  ดูตัวอย่างข้อสอบ A-Level คณิตประยุกต์2
 3. A-Level 63 Sci วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทั้งหมด 30 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  – วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 7-9 ข้อ
  – วิทยาศาสตร์กายภาพ 14-16 ข้อ
  – วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 6-8 ข้อ
  ดูตัวอย่างข้อสอบ A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 4. A-Level 64 Phy วิชาฟิสิกส์ ทั้งหมด 30 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  – กลศาสตร์ 8-10 ข้อ
  – คลื่นกล และแสง 5-7 ข้อ
  – ไฟฟ้า แม่เหล็ก และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 6–8 ข้อ
  – อุณหพลศาสตร์ และสมบัติเชิงกลของสาร 3–5 ข้อ
  – ฟิสิกส์แผนใหม่ 3–5 ข้อ
  ดูตัวอย่างข้อสอบ A-Level วิชาฟิสิกส์
 5. A-Level 65 Chem วิชาเคมี ทั้งหมด 35 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  – สมบัติของธาตุและสารประกอบ 15 -17 ข้อ
  – สมการเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 15 – 17 ข้อ
  – ทักษะในปฏิบัติการเคมีและการคำนวณปริมาณของสาร 2 – 4 ข้อ
  ดูตัวอย่างข้อสอบ A-Level วิชาเคมี
 6. A-Level 66 Bio วิชาชีววิทยา ทั้งหมด 40 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  – ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 5 – 7 ข้อ
  – หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 6 – 8 ข้อ
  – ระบบและการทำงานต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ 12 – 14 ข้อ
  – โครงสร้างและการทำงานของส่วนต่าง ๆ ในพืช 6 – 8 ข้อ
  – พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ 6 – 8 ข้อ
  ดูตัวอย่างข้อสอบ A-Level วิชาชีวะ
 7. A-Level 70 Soc สังคมศาสตร์ ทั้งหมด 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  – ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 10 ข้อ
  – หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม 10 ข้อ
  – เศรษฐศาสตร์ 10 ข้อ
  – ประวัติศาสตร์ 10 ข้อ
  – ภูมิศาสตร์ 10 ข้อ
  ดูตัวอย่างข้อสอบ A-Level สังคมศาสตร์
 8. A-Level 81 Thai ภาษาไทย ทั้งหมด 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  – การอ่าน
  – การเขียน
  – การพูด การฟัง
  – หลักการใช้ภาษา
  ดูตัวอย่างข้อสอบ A-Level ภาษาไทย
 9. A-Level 82 Eng ภาษาอังกฤษ ทั้งหมด 80 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  – ทักษะการฟังและการพูด (Listening and Speaking Skills) 20 ข้อ
  – ทักษะการอ่าน (Reading Skill) 40 ข้อ
  – ทักษะการเขียน (Writing Skill) 20 ข้อ
  ดูตัวอย่างข้อสอบ A-Level ภาษาอังกฤษ
 10. A-Level 83 Fre ภาษาฝรั่งเศส ทั้งหมด 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  – ทักษะการสื่อสารทั่วไป (การใช้คำศัพท์และสำนวน 5 ข้อ, การสื่อสารในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน 10 ข้อ)
  – การใช้ไวยากรณ์พื้นฐาน 10 ข้อ
  – ความสามารถในการอ่าน 15 ข้อ 
  – ความสามารถในการเขียน 10 ข้อ
  ดูตัวอย่างข้อสอบ-Level ภาษาฝรั่งเศส
 11. A-Level 84 Ger ภาษาเยอรมัน ทั้งหมด 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  – ความสามารถในการเขียน 20 ข้อ
  – การใช้คำศัพท์และสำนวนภาษาเยอรมันในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน 15 ข้อ
  – การอ่านตัวบทภาษาเยอรมัน 15 ข้อ
  ดูตัวอย่างข้อสอบ A-Level ภาษาเยอรมัน
 12. A-Level 85 Jap ภาษาญี่ปุ่น ทั้งหมด 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  – ความสามารถในการใช้ไวยากรณ์พื้นฐาน 10 ข้อ
  – ความสามารถในการสื่อสาร 10 ข้อ
  – ความสามารถในการเขียน 10 ข้อ
  – ความสามารถในการอ่าน 20 ข้อ
  ดูตัวอย่างข้อสอบ A-Level ภาษาญี่ปุ่น
 13. A-Level 86 Kor ภาษาเกาหลี ทั้งหมด 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  – ความสามารถในการใช้คำศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวัน 25 ข้อ
  – ความสามารถในการอ่านและสังคมวัฒนธรรม 15 ข้อ
  – ความสามารถในการใช้ไวยากรณ์ 10 ข้อ
  ดูตัวอย่างข้อสอบ A-Level ภาษาเกาหลี
 14. A-Level 87 Chi ภาษาจีน ทั้งหมด 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  – ความสามารถในการใช้คำศัพท์และสำนวนภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 25 ข้อ
  – ความสามารถในการอ่านและสังคมวัฒนธรรม 15 ข้อ
  – ความสามารถในการใช้ไวยากรณ์ 10 ข้อ
  ดูตัวอย่างข้อสอบ A-Level ภาษาจีน
 15. A-Level 88 Pali ภาษาบาลี ทั้งหมด 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  – ความสามารถในการใช้คำศัพท์และสำนวนภาษา 10 ข้อ
  – ความสามารถในการอ่าน 15 ข้อ
  – ความสามารถในการใช้ไวยากรณ์ 25 ข้อ
  ดูตัวอย่างข้อสอบ A-Level ภาษาบาลี
 16. A-Level 89 Spn ภาษาสเปน ทั้งหมด 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  – การใช้คำศัพท์และสำนวน และการสื่อสารในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน 20 ข้อ
  – ความสามารถในการเขียน และใช้ไวยากรณ์ 20 ข้อ
  – ความสามารถในการอ่าน และสังคมวัฒนธรรม 10 ข้อ
  ดูตัวอย่างข้อสอบ A-Level ภาษาสเปน

เวลาสอบทั้งหมดของวิชา A-Level ตกวิชาละ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ข้อควรรู้ :
* A-Level รหัสวิชา 81-89 ภาษาต่างประเทศ ต้องเลือกสมัครสอบวิชาใดวิชาหนึ่ง เพราะจัดสอบในวันและเวลาเดียวกัน
** 2. A-Level รหัสวิชา 61 (วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1) และรหัสวิชา 62 (วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2) สามารถสมัครสอบได้ทั้ง 2 วิชา เพราะสอบคนละเวลา

A-Level กับการยื่นคะแนนในระบบ TCAS66

A-Level จะใช้ยื่นคะแนนในรอบ 2, 3 หรือ 4 โดยการจัดสอบ A-Level จะเป็นการจัดสอบด้วยกระดาษ หรือ PBT เท่านั้น ซึ่งจะใช้โรงเรียนเป็นสนามสอบ จะไม่มีการสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ในรอบนี้ ผลคะแนนของ A-Level จะมีอายุ 1 ปีเท่านั้น ดังนั้นหากน้อง ๆ ต้องการซิ่วไปปีอื่น ต้องทำการสอบใหม่นั่นเอง

A-Level สอบวันไหน? 

A-Level สอบวันที่ 18 – 20 มี.ค. 66
A-Level วันสมัครสอบ : วันที่ 1 – 10 ก.พ. 66
A-Level วันพิมพ์บัตรที่นั่งสอบ : วันที่ 24 ก.พ. – 12 มี.ค. 66
A-Level วันประกาศผลสอบ : 17 เม.ษ. 66
วันขอทบทวนผลสอบ : 18 – 25 เม.ย. 66

A-Level ค่าสมัครสอบ

ค่าสมัครสอบ A-Level วิชาละ 100 บาท
น้อง ๆ สามารถสมัครได้ผ่านทางเว็บ mytcas คลิก สามารถเลือกสนามสอบในระบบได้ไม่เกิน 5 แห่ง แนะนำให้เรียงตามความต้องการจากมากไปน้อย เริ่มจาก 1 – 5 ทางระบบจะจัดที่นั่งสอบตามลำดับสนามสอบที่เลือกมานั่นเอง

A-Level คืออะไร? มีวิชาอะไรบ้าง? รวมเรื่องที่ต้องรู้ก่อนสอบ TCAS66

 

 

และนี้คือข้อมูลที่น้อง ๆ Dek66 และเด็กซิ่ว ที่กำลังเตรียมตัวสอบ TCAS66 ควรรู้ก่อนสอบ A-Level นั่นเอง เชื่อว่าตอนนี้หลาย ๆ คนน่าจะยุ่งกับการเตรียมตัวสอบอยู่ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพของตัวเองนะ อย่าลืมหาเวลาพักร่างกายล่ะทุกคน นอกจากข้อมูลต่าง ๆ แล้ววันนี้พี่ ๆ TCASter จะมาช่วยน้อง ๆ หาโจทย์เพื่อไปฝึกทำข้อสอบเพิ่มเติมด้วย ลองมาฝึกไปพร้อมกันนะ ถ้าพร้อมแล้วลองทำตามขั้นตอนนี้ได้เลย!!

A-Level คืออะไร? มีวิชาอะไรบ้าง? รวมเรื่องที่ต้องรู้ก่อนสอบ TCAS66_1

 1. โหลดแอป TCASter ฟรี ทั้ง IOS และ Android ใครที่ยังไม่มีแอป สามารถเข้าลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลย
 2. เข้าแอป TCAS กดแถบเมนู “เตรียมสอบ” ด้านล่าง แล้วเข้าไปที่ “ฝึกทำข้อสอบ”
 3. เลือกวิชาที่อยากฝึกทำข้อสอบ
 4. เริ่มทำข้อสอบได้เลย!!

แนะนำบทความที่เกี่ยวข้อง

สำหรับน้อง ๆ ที่ไม่รู้จะเริ่มเตรียมตัวยังไง อย่าลืมติดตาม TCASter ในทุก ๆ ช่องทาง เพื่อการรับข่าวสารที่รวดเร็ว การแนะแนวคณะ / มหาวิทยาลัย รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ เพื่อเพิ่มคะแนนแบบปัง ๆ อย่าลืมติดตาม TCASter กันน้าาา
** Exclusive สำหรับน้องๆ dek66 dek67 สามารถเข้ากลุ่ม Line ห้องข่าว dek66+67 ได้แล้ววันนี้!!

✅ Facebook
✅ Facebook Inter
✅ Instagram
✅ Twitter
✅ Line official
✅ Youtube
✅ Group Facebook
✅ Tiktok TCASter : (@tcaster.official)
✅ Tiktok พี่น็อต TCASter : (@northtcas) 

kat pari

pari

Related post