fbpx

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 65

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : Mink TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • การสอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4 – 5 พ.ค. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

 1. โครงการ Active Recruitment (ครั้งที่ 2)
  • รวมคณะ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. โครงการ “ทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์”
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 4. โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุตรหลานครู
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 5. โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 2)
  • รวมคณะ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 6. โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
  • รวมคณะ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 7. โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา
  • รวมคณะ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 8. โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม
  • รวมคณะ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 9. โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT
  • รวมคณะ (มจธ ราชบุรี)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 10. โครงการ KMUTT International Admission โดยใช้คะแนน TGAT/TPAT
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 11. โครงการรับนักศึกษาพิการ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
Natchakan .Tan

Natcha. T

Related post