fbpx

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยพะเยา

 TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยพะเยา

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 65

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : MINK TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 4 – 5 พ.ค. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66 
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

 1. โครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
  • เปิดรับสมัคร : 14 ก.พ. – 30 มี.ค. 66
  • รวมคณะ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. โครงการโควตาแหล่งฝึก
  • เปิดรับสมัคร : 14 ก.พ. – 6 มี.ค. 66
  • รวมคณะ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. โครงการผลิตพยาบาลชุมชนคืนถิ่น
  • เปิดรับสมัคร : 14 ก.พ. – 6 มี.ค. 66
  • คณะพยาบาลศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 4. โครงการผลิตทันตแพทย์ในเขตพื้นที่ทรงงาน
  • เปิดรับสมัคร : 14 ก.พ. – 6 มี.ค. 66
  • คณะทันตแพทยศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 5. โครงการรับนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  • เปิดรับสมัคร : 14 ก.พ. – 6 มี.ค. 66
  • คณะทันตแพทยศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 6. โครงการนักเรียนเรียนดีสู่นิสิตทันตแพทย์
  • เปิดรับสมัคร : 14 ก.พ. – 6 มี.ค. 66
  • คณะทันตแพทยศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 7. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track)
  • เปิดรับสมัคร : 14 ก.พ. – 6 มี.ค. 66
  • คณะแพทยศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 8. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track)
  • เปิดรับสมัคร : 14 ก.พ. – 6 มี.ค. 66
  • คณะแพทยศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
Natchakan .Tan

Natcha. T

Related post