fbpx

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยทักษิณ

 TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยทักษิณ

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 65

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : Mink TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 10 ก.พ. – 10 มี.ค. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก : 20 เม.ย. 66
 • สอบสัมภาษณ์ : 22 เม.ย. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 3 พ.ค. 66
 • ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4 – 5 พ.ค. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

 1. โครงการโควตาภูมิภาค
  • วิทยาเขตพัทลุง
   • คณะวิทยาศาสตร์
   • คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
   • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • คณะพยาบาลศาสตร์
   • คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
   • คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
   • คณะศึกษาศาสตร์
   • คณะนิติศาสตร์
  • วิทยาเขตสงขลา
   • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   • คณะศึกษาศาสตร์
   • คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
   • คณะศิลปกรรมศาสตร์
   • วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
   • คณะนิติศาสตร์
  • 📝 ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. โครงการโควตาพิเศษที่ตั้งมหาวิทยาลัย
  • วิทยาเขตพัทลุง
   • คณะวิทยาศาสตร์
   • คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
   • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • คณะพยาบาลศาสตร์
   • คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
   • คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
   • คณะนิติศาสตร์
   • คณะศึกษาศาสตร์
  • วิทยาเขตสงขลา
   • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   • คณะศึกษาศาสตร์
   • คณะศิลปกรรมศาสตร์
   • คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
   • คณะนิติศาสตร์
   • วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
  • 📝 ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. โครงการโควตานักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม
  • วิทยาเขตพัทลุง
   • คณะพยาบาลศาสตร์
   • คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
  • วิทยาเขตสงขลา
   • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   • คณะศึกษาศาสตร์
   • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • 📝 ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 4. โครงการโควตานักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านกีฬา
  • วิทยาเขตพัทลุง
   • คณะวิทยาศาสตร์
   • คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
   • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • คณะพยาบาลศาสตร์
   • คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
   • คณะศึกษาศาสตร์
   • คณะนิติศาสตร์
  • วิทยาเขตสงขลา
   • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   • คณะศึกษาศาสตร์
   • คณะศิลปกรรมศาสตร์
   • คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
   • คณะนิติศาสตร์
   • วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
  • 📝 ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 5. โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ
  • วิทยาเขตพัทลุง
   • คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
   • คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
  • วิทยาเขตสงขลา
   • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   • คณะศึกษาศาสตร์
   • คณะศิลปกรรมศาสตร์
   • คณะนิติศาสตร์
   • วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
  • 📝 ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 6. โครงการรับนักเรียนในโรงเรียนที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาให้การช่วยเหลือ เพื่อคัดเลือกรับทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
  • วิทยาเขตสงขลา
   • คณะศึกษาศาสตร์
  • 📝 ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
Natchakan .Tan

Natcha. T

Related post