fbpx

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 65

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : MINK TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 4 – 8 เม.ย. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 18 เม.ย. 66
 • สอบสัมภาษณ์ : 22 – 23 เม.ย. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 25 เม.ย. 66
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 4 – 5 พ.ค. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66 
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะวิทยาศาสตร์
 2. คณะเกษตรศาสตร์
 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 4. คณะศึกษาศาสตร์
 5. คณะพยาบาลศาสตร์
 6. คณะแพทยศาสตร์
 7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 8. คณะเทคนิคการแพทย์
 9. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 10. คณะทันตแพทยศาสตร์
 11. คณะสัตวแพทยศาสตร์
 12. คณะเภสัชศาสตร์
 13. คณะเทคโนโลยี
 14. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 15. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
 16. คณะนิติศาสตร์
 17. คณะศิลปกรรมศาสตร์
 18. วิทยาลัยนานาชาติ
 19. คณะเศรษฐศาสตร์
 20. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
 21. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
 22. สหวิทยาการ

📝 รายละเอียดแสดงคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก : คลิก

Natchakan .Tan

Natcha. T

Related post