fbpx

TCAS66 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 TCAS66 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 65

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : Joe TCASter


กำหนดการคัดเลือก TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ นมร.

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 30 พ.ย.65 (หรือตามประกาศในแต่ละหลักสูตร)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ : 28 ธ.ค.65
 • สอบสัมภาษณ์ : 7 – 8 ม.ค.66
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 18 ม.ค.66 (บางหลักสูตร)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 7 ก.พ.66
 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย.65 เป็นต้นไป
 • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 ก.พ.66
 • นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ.66 หรือ 6 พ.ค.66
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะ/หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  • เปิดรับสมัคร 5 – 30 พ.ย.65
  • จำนวนรับรวม 30 คน
   • คุณสมบัติกลุ่มที่เปิดรับ
    • กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน
    • กลุ่มที่ 2 นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
    • กลุ่มที่ 3 นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรมของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร/ข้าราชการ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
    • กลุ่มที่ 4 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    • กลุ่มที่ 5 นักเรียนของโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกรุงเทพมหานคร 6 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา (โครงการพัฒนาแพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวและสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  • เปิดรับสมัคร 5 พ.ย. – 15 ธ.ค.65
  • จำนวนรับรวม 30 คน
   • คุณสมบัติกลุ่มที่เปิดรับ
    • กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน
    • กลุ่มที่ 2 นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย หรือ นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร/ ข้าราชการหรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือ นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    • กลุ่มที่ 3 นักเรียน และบุคคลทั่วไป
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
  • เปิดรับสมัคร 5 – 30 พ.ย.65
  • จำนวนรับรวม 20 คน
   • คุณสมบัติกลุ่มที่เปิดรับ
    • กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน
    • กลุ่มที่ 2 ได้แก่ นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย หรือ นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้าง สังกัดกรุงเทพมหานคร/ ข้าราชการ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือ นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    • กลุ่มที่ 3 นักเรียน และบุคคลทั่วไป
 2. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • เปิดรับสมัคร 5 – 30 พ.ย.65
  • จำนวนรับรวม 225 คน
   • คุณสมบัติกลุ่มที่เปิดรับ
    • กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน
    • กลุ่มที่ 2 นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรมของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร/ข้าราชการ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
    • กลุ่มที่ 3 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    • กลุ่มที่ 4 นักเรียนของโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกรุงเทพมหานคร 6 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา
    • กลุ่ม 5 นักเรียนของโรงเรียนที่ไม่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกรุงเทพมหานคร 6 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา
 3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล
  • เปิดรับสมัคร 5 พ.ย. – 15 ธ.ค.65
  • จำนวนรับรวม 30 คน
   • คุณสมบัติกลุ่มที่เปิดรับ
    • กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน
    • กลุ่มที่ 2 ได้แก่ นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย หรือ นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้าง สังกัดกรุงเทพมหานคร/ ข้าราชการ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือ นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    • กลุ่มที่ 3 นักเรียน และ บุคคลทั่วไป
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด
  • เปิดรับสมัคร 5 พ.ย. – 15 ธ.ค.65
  • จำนวนรับรวม 30 คน
   • คุณสมบัติกลุ่มที่เปิดรับ
    • กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน
    • กลุ่มที่ 2 ได้แก่ นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย หรือ นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้าง สังกัดกรุงเทพมหานคร/ ข้าราชการ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือ นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    • กลุ่มที่ 3 นักเรียน และ บุคคลทั่วไป
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย
  • เปิดรับสมัคร 5 พ.ย. – 15 ธ.ค.65
  • จำนวนรับรวม 20 คน
   • คุณสมบัติกลุ่มที่เปิดรับ
    • กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน
    • กลุ่มที่ 2 ได้แก่ นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย หรือ นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้าง สังกัดกรุงเทพมหานคร/ ข้าราชการ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือ นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    • กลุ่มที่ 3 นักเรียน และ บุคคลทั่วไป
 4. วิทยาลัยพัฒนามหานคร
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน
  • เปิดรับสมัคร 5 พ.ย. – 15 ธ.ค.65
  • จำนวนรับรวม 40 คน
   • คุณสมบัติกลุ่มที่เปิดรับ
    • กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน
    • กลุ่มที่ 2 ได้แก่ นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย หรือ นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้าง สังกัดกรุงเทพมหานคร/ ข้าราชการ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือ นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    • กลุ่มที่ 3 นักเรียน และ บุคคลทั่วไป
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง
  • เปิดรับสมัคร 5 พ.ย. – 15 ธ.ค.65
  • จำนวนรับรวม 30 คน
   • คุณสมบัติกลุ่มที่เปิดรับ
    • กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน
    • กลุ่มที่ 2 ได้แก่ นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย หรือ นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้าง สังกัดกรุงเทพมหานคร/ ข้าราชการ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือ นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    • กลุ่มที่ 3 นักเรียน และ บุคคลทั่วไป
 5. วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย
  • เปิดรับสมัคร 5 พ.ย. – 15 ธ.ค.65
  • จำนวนรับรวม 40 คน
   • คุณสมบัติกลุ่มที่เปิดรับ
    • กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน
    • กลุ่มที่ 2 ได้แก่ นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย หรือ นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้าง สังกัดกรุงเทพมหานคร/ ข้าราชการ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือ นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    • กลุ่มที่ 3 นักเรียน และ บุคคลทั่วไป
  • หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร
  • เปิดรับสมัคร 5 พ.ย. – 15 ธ.ค.65
  • จำนวนรับรวม 40 คน
   • คุณสมบัติกลุ่มที่เปิดรับ
    • กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน
    • กลุ่มที่ 2 ได้แก่ นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย หรือ นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้าง สังกัดกรุงเทพมหานคร/ ข้าราชการ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือ นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    • กลุ่มที่ 3 นักเรียน และ บุคคลทั่วไป
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงระบบราง/กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงทรัพยากรอาคาร
  • เปิดรับสมัคร 5 พ.ย. – 15 ธ.ค.65
  • จำนวนรับรวม 30 คน
   • คุณสมบัติกลุ่มที่เปิดรับ
    • กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน
    • กลุ่มที่ 2 ได้แก่ นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย หรือ นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้าง สังกัดกรุงเทพมหานคร/ ข้าราชการ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือ นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    • กลุ่มที่ 3 นักเรียน และ บุคคลทั่วไป

📝 ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


กำหนดการคัดเลือก TCAS66 รอบ2 โควตา นมร.

 • เปิดรับสมัคร : 16 ก.พ. – 31 มี.ค.66
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ : 21 เม.ย.66
 • สอบสัมภาษณ์ : 24 – 25 เม.ย.66
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 4 พ.ค.66
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 4 พ.ค.66
 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย.65 เป็นต้นไป
 • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4 – 5 พ.ค.66
 • นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค.66
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะ/หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

 • วิทยาลัยพัฒนามหานคร
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน
   • รับจำนวน 40 ที่นั่ง
   • เกณฑ์คัดเลือก : GPAX + สอบสัมภาษณ์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง
   • รับจำนวน 30 ที่นั่ง
   • เกณฑ์คัดเลือก : GPAX + สอบสัมภาษณ์
 • วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย
   • รับจำนวน 40 ที่นั่ง
   • เกณฑ์คัดเลือก : GPAX + สอบสัมภาษณ์
  • หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร
   • รับจำนวน 40 ที่นั่ง
   • เกณฑ์คัดเลือก : GPAX + สอบสัมภาษณ์
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงระบบราง/กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงทรัพยากรอาคาร)
   • รับจำนวน 20 ที่นั่ง
   • เกณฑ์คัดเลือก : GPAX + สอบสัมภาษณ์
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
   • รับจำนวน 30 ที่นั่ง
   • เกณฑ์คัดเลือก : GPAX + สอบสัมภาษณ์ + TPAT5

คุณสมบัติทางการศึกษา (ข้อใดข้อหนึ่ง)

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกพาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตร/โรงเรียนนานาชาติ โดยมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ในระดับ Grade 10 – 11 (ตามระบบการศึกษาของอเมริกา) หรือ ในระดับ Year 11 – 12 (ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ) หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติ โดยมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาระดับ Grade 12 (ตามระบบการศึกษาของอเมริกา ) หรือ ระดับ Year 13 (ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ)มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00
 3. ผู้ที่สอบเทียบ GED ต้องมีผลสอบเป็นไปตามประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศีกษา

📝 ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


กำหนดการคัดเลือก TCAS66 รอบ3 นมร.

 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 7 – 13 พ.ค. 66
 • ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 : 20 พ.ค. 66
 • เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 20 – 21 พฤษภาคม 66
 • ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 : 26 พ.ค. 66
 • เลือกสละสิทธิ์ : *27 พ.ค.66
  • *27 พ.ค 66 เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ 3 Admission และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อนเท่านั้น
 • สมัครทาง : คลิก
 • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก
  • *ผู้สมัครแต่ละคนสามารถสละสิทธิ์ได้สูงสุดเพียง 1 ครั้ง และต้องดำเนินการในช่วงเวลาที่เปิดให้เท่านั้น เพื่อจะสมัครรอบถัดไปได้

คณะ/หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

 • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (รับร่วม กสพท.)
  • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
   • รับจำนวน 50 ที่นั่ง
  • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล-โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
   • รับจำนวน 20 ที่นั่ง
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
   • รับจำนวน 10 ที่นั่ง
   • เกณฑ์คัดเลือก
    • TGAT90 : 50%
    • A-Level ภาษาอังกฤษ : 50%
    • GPAX ขั้นต่ำ 2.75
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
   • รับจำนวน 10 ที่นั่ง
   • เกณฑ์คัดเลือก
    • TGAT91 : 30%
    • TGAT92 : 15%
    • TGAT92 : 15%
    • TPAT3 : 30%
    • GPAX : 10%
    • GPAX ขั้นต่ำ 3.00
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล
   • รับจำนวน 20 ที่นั่ง
   • เกณฑ์คัดเลือก
    • TGAT90 : 30%
    • TPAT3 : 30%
    • A-Level คณิตศาสตร์ 1 : 10%
    • A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ : 30%
    • GPAX ขั้นต่ำ 2.50
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด
   • รับจำนวน 20 ที่นั่ง
   • เกณฑ์คัดเลือก
    • TGAT90 : 20%
    • TPAT3 : 40%
    • A-Level คณิตศาสตร์ 1 : 20%
    • A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ : 20%
    • GPAX ขั้นต่ำ 2.50
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย
   • รับจำนวน 20 ที่นั่ง
   • เกณฑ์คัดเลือก
    • TGAT90 : 50%
    • GPAX : 50%
    • GPAX ขั้นต่ำ 2.00
 • วิทยาลัยพัฒนามหานคร
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน
   • รับจำนวน 40 ที่นั่ง
   • เกณฑ์คัดเลือก
    • TGAT90 : 20%
    • GPAX : 80%
    • GPAX ขั้นต่ำ 2.00
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง
   • รับจำนวน 30 ที่นั่ง
   • เกณฑ์คัดเลือก
    • TGAT90 : 50%
    • GPAX : 50%
    • GPAX ขั้นต่ำ 2.00
 • วิทยาลัยพัฒนาชมชนเมือง
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเต็กปฐมวัย
   • รับจำนวน 40 ที่นั่ง
   • เกณฑ์คัดเลือก
    • GPAX : 100%
    • GPAX ขั้นต่ำ 2.50
  • หลักสูตรการจัดการบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร
   • รับจำนวน 40 ที่นั่ง
   • เกณฑ์คัดเลือก
    • TGAT92 : 15%
    • TGAT93 : 15%
    • GPAX : 70%
    • GPAX ขั้นต่ำ 2.50
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงระบบราง/กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงทรัพยากรอาคาร)
   • รับจำนวน 10 ที่นั่ง
   • เกณฑ์คัดเลือก
    • TGAT90 : 30%
    • GPAX : 70%
    • GPAX ขั้นต่ำ 2.50
  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
   • รับจำนวน 30 ที่นั่ง
   • เกณฑ์คัดเลือก
    • TPAT5 : 20%
    • GPAX : 80%
    • GPAX ขั้นต่ำ 2.50

📝 ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


PANOT

PANOT

Related post