fbpx

TCAS66 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

 TCAS66 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 65

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : Joe TCASter


คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรสองสถาบัน) (TEP)
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.บ.) (หลักสูตรนานาชาติ) (TEPE)
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและการจัดการ (วศ.บ.) (หลักสูตรนานาชาติ) (TEPE)
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (วศ.บ.) (หลักสูตรนานาชาติ) (TEPE)
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและข้อมูล (วศ.บ.) (หลักสูตรนานาชาติ) (TEPE)
  • รอบที่เปิดรับสมัคร
   • Inter portfolio 1
   • Inter portfolio 2
   • Inter program Admission 1
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
  • หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
  • รอบที่เปิดรับสมัคร
   • Inter portfolio 1
   • Inter portfolio 2
   • Inter program Admission 1
   • Inter program Admission 2
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. วิทยาลัยนวัตกรรม
  • หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (BSI)
  • รอบที่เปิดรับสมัคร
   • Inter portfolio 1
   • Inter program Admission 1
   • Inter program Admission 2
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 4. วิทยาลัยสหวิทยาการ
  • หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (PPE)
  • รอบที่เปิดรับสมัคร
   • Inter portfolio 1
   • Inter program Admission 1
   • Inter program Admission 2
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 5. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ (CICM)
  • หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
   • หลักสูตรทัศนมาตรบัณฑิต (OD) (หลักสูตรนานาชาติ)
  • รอบที่เปิดรับสมัคร
   • Inter portfolio 1
   • Inter portfolio 2
   • Inter program Admission 1
   • Inter program Admission 2
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 6. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
  • หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
   • สาขาวิชาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
  • รอบที่เปิดรับสมัคร
   • Inter portfolio 1
   • Inter portfolio 2
   • Inter program Admission 1
   • Inter program Admission 2
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 7. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
  • หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ)
  • รอบที่เปิดรับสมัคร
   • Inter portfolio 1
   • Inter portfolio 2
   • Inter program Admission 1
   • Inter program Admission 2
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 8. คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
   • สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • รอบที่เปิดรับสมัคร
   • Inter portfolio 1
   • Inter program Admission 1
   • Inter program Admission 2
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 9. วิทยาลัยโลกศึกษา
  • หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม (GSSE)
  • รอบที่เปิดรับสมัคร
   • Inter portfolio 1
   • Inter portfolio 2
   • Inter program Admission 1
   • Inter program Admission 2
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

📝 รอประกาศรับสมัครเพิ่มเติม


Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

PANOT

PANOT

Related post