fbpx

TCAS66 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 TCAS66 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 65

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : Joe TCASter


กำหนดการคัดเลือก TCAS66 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 • รอบ1 Portfolio ช่วงที่1 สกว.
  • รับสมัคร : 26 ก.ย.65 – 21 ต.ค.65
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 28 ต.ค.65
  • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 7 พ.ย.65
  • สัมภาษณ์และปฏิบัติ : 14 พ.ย.65
  • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 7 – 8 ก.พ. 66
  • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ.66 หรือ 6 พ.ค.66
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 11 ก.พ. 66
 • รอบ1 Portfolio ช่วงที่2 สกว.
  • รับสมัคร : 24 พ.ย.65 – 13 ม.ค.66
  • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 18 ม.ค.66
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 23 ม.ค.66
  • สัมภาษณ์และปฏิบัติ : 30 ม.ค.66
  • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 7 – 8 ก.พ. 66
  • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ.66 หรือ 6 พ.ค.66
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 11 ก.พ.66
 • รอบ2 โควตา สกว.
  • รับสมัคร : 16 ม.ค. 66 – 7 เม.ย.66
  • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 12 เม.ย.66
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 17 เม.ย.66
  • สัมภาษณ์และปฏิบัติ : 24 เม.ย.66
  • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 4 – 5 พ.ค.66
  • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค.66
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 15 พ.ค.66
 • รอบ4 Direct Admission สกว.
  • รับสมัคร : 10 เม.ย. 66 – 26 พ.ค.66
  • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 31 พ.ค.66
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 5 มิ.ย.66
  • สัมภาษณ์และปฏิบัติ : 12 มิ.ย.66
  • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 13 – 14 มิ.ย.66 หรือ 23 – 24 มิ.ย.66
  • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค.66
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 26 มิ.ย.66
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
 • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คุณสมบัติและความรู้ทั่วไป

 1. เกรดเฉลี่ย GPAX 4 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 3. หากสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายระบบอเมริกัน US High School Equivalency Diploma (GED) จะต้องมีผลการสอบแต่ล่ะรายวิชาไม่น้อยกว่า 145 คะแนนขึ้นไป และมีผลคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 640 คะแนน
 4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 5. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 6. มีความสามารถทางด้านดนตรี ในเรื่องของการปฏิบัติเครื่องมือเอก ความรู้และเข้าใจในทฤษฎีดนตรีและประวัติดนตรีตะวันตก และมีโสตทักษะในระดับที่เหมาะสม
 7. มีความใฝ่รู้ในด้านการศึกษาดนตรี สนใจกับการเปลี่ยนแปลงในโลกดนตรีปัจจุบันและมีความเข้าใจบทบาทของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย อาเซียน และนานาชาติ

📝 ระเบียบการรับสมัคร

 • TCAS66 รอบที่1 Portfolio ช่วงที่1 สกว. : คลิก
 • TCAS66 รอบที่1 Portfolio ช่วงที่2 สกว. : คลิก
 • TCAS66 รอบที่2 โควตา สกว. : คลิก
 • TCAS66 รอบที่4 Direct Admission สกว. : คลิก

PANOT

PANOT

Related post