fbpx

TCAS66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 TCAS66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 65

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : Joe TCASter


กำหนดการคัดเลือก TCAS66 รอบ1 มทร.ศรีวิชัย (วุฒิ ม.6)

 • เปิดรับสมัคร : 14 พ.ย.65 – 10 ม.ค.66
 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ : 13 ม.ค.66
 • ยื่นแฟ้มสะสมผลงานและสอบสัมภาษณ์ : 22 ม.ค.66
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือก : 3 ก.พ.66
 • ยืนยันสิทธิ์ รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ ในระบบ TCAS : 7 – 8 ก.พ. 66
 • สละสิทธิ์ รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย : 13 ก.พ.66
  • กำหนดการรับสมัคร รอบ1 : คลิก
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก (สำหรับ TCAS รอบ 1,2,4)
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

📝 เช็กเกณฑ์คุณสมบัติและคะแนน : คลิก


กำหนดการคัดเลือก TCAS66 รอบ2 มทร.ศรีวิชัย (วุฒิ ม.6)

 • เปิดรับสมัคร : 14 ก.พ. – 13 มี.ค.66
 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ : 17 มี.ค.66
 • สอบสัมภาษณ์หรือทดสอบลักษณะเฉพาะทาง : 26 มี.ค.66
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือก : 7 เม.ย.66
 • ยืนยันสิทธิ์ รอบ2 โควตา ในระบบ TCAS : 4 – 5 พ.ค.66
 • สละสิทธิ์ รอบ2 โควตา ในระบบ TCAS : 6 พ.ค.66
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย : 9 พ.ค.66
  • กำหนดการรับสมัคร รอบ2 : คลิก
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก (สำหรับ TCAS รอบ 1,2,4)
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

📝 เช็กเกณฑ์คุณสมบัติและคะแนน : คลิก


กำหนดการคัดเลือก TCAS66 รอบ3 มทร.ศรีวิชัย (วุฒิ ม.6)

 • เปิดรับสมัครและชำระเงิน : 7 – 13 พ.ค.66
  • เลือกคณะ/สาขาวิชา
  • เลือกได้สูงสุด 10 สาขา/วิชา
  • สอบติดได้เพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้น
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่1 : 20 พ.ค.66
 • เลือกใช้สิทธิ์ รอบ3 Admission ในระบบ TCAS : 20 – 21 พ.ค.66
  • ยืนยันสิทธิ์ หรือ
  • ไม่ใช้สิทธิ์ หรือ
  • ขอประมวลผลครั้งที่2
 • ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่2 : 26 พ.ค.66
 • สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 29 พ.ค.66
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย : 6 มิ.ย.66
  • กำหนดการรับสมัคร รอบ3 : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์/ขอประมวลผลครั้งที่2 ในระบบ TCAS : คลิก

📝 เช็กเกณฑ์คุณสมบัติและคะแนน : คลิก


กำหนดการคัดเลือก TCAS66 รอบ4 ช่วงที่1 มทร.ศรีวิชัย (วุฒิ ม.6)

 • เปิดรับสมัคร : 14 – 31 พ.ค.66
 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ : 2 มิ.ย.66
 • สอบสัมภาษณ์หรือทดสอบลักษณะเฉพาะทาง : 6 มิ.ย.66
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือก : 9 มิ.ย.66
 • ยืนยันสิทธิ์ รอบ4 ช่วงที่1 ในระบบ TCAS : 13 – 14 มิ.ย.66
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย : 16 มิ.ย.66
  • กำหนดการรับสมัคร รอบ4 ช่วงที่1 : คลิก
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก (สำหรับ TCAS รอบ 1,2,4)
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

📝 เช็กเกณฑ์คุณสมบัติและคะแนน : คลิก


กำหนดการคัดเลือก TCAS66 รอบ4 ช่วงที่2 มทร.ศรีวิชัย (วุฒิ ม.6)

 • เปิดรับสมัคร : 1 – 15 มิ.ย.66
 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ : 16 มิ.ย.66
 • สอบสัมภาษณ์หรือทดสอบลักษณะเฉพาะทาง : 19 มิ.ย.66
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือก : 22 มิ.ย.66
 • ยืนยันสิทธิ์ รอบ4 ช่วงที่2 ในระบบ TCAS : 23 – 24 มิ.ย.66
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย : 26 มิ.ย.66
  • กำหนดการรับสมัคร รอบ4 ช่วงที่1 : คลิก
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก (สำหรับ TCAS รอบ 1,2,4)
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

📝 เช็กเกณฑ์คุณสมบัติและคะแนน : คลิก


PANOT

PANOT

Related post