fbpx

TCAS66 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 TCAS66 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 65

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : Joe TCASter


กำหนดการคัดเลือก TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 • เปิดรับสมัคร : 1 ต.ค.65 – 25 ม.ค.66
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 1 – 2 วันทำการ
  • หลังจากชำระเงินค่าสมัครและส่ง Portfolio (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 7 – 8 ก.พ. 66
 • ละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ.66 หรือ 6 พ.ค.66 
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะที่เปิดรับสมัคร

 • คณะเกษตรและชีวภาพ
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

📝 จำนวนรับรวม 675 ที่นั่ง

📝 ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


กำหนดการคัดเลือก TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 • เปิดรับสมัคร : 1 ต.ค.65 – 20 เม.ย.66
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 1 – 2 วันทำการ
  • หลังจากชำระเงินค่าสมัครและส่ง Portfolio (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ : ตามเอกสารแนบที่ 1
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 4 – 5 พ.ค.66
 • ละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค.66 
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะที่เปิดรับสมัคร

 • คณะเกษตรและชีวภาพ
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

📝 จำนวนรับรวม 740 ที่นั่ง

📝 ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


PANOT

PANOT

Related post