fbpx

รวมไว้ให้แล้ว! คลังข้อสอบ สอวน. ค่าย1 (ตั้งแต่ปี 2560-2564)

 รวมไว้ให้แล้ว! คลังข้อสอบ สอวน. ค่าย1 (ตั้งแต่ปี 2560-2564)

ขอบคุณข้อมูล : https://www.posn.or.th/

เรียบเรียง : JOE TCASter


สอวน. คืออะไร?

 • “สอวน.” หรือสำนักงานส่งเสริมโอลิมปิกวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นผู้จัดค่ายโอลิมปิกวิชาการขึ้น โดยมีทั้งหมด 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาฟิสิกส์ , สาขาเคมี , สาขาชีววิทยา , สาขาคณิตศาสตร์ , สาขาคอมพิวเตอร์และสาขาดาราศาสตร์
 • โดยจะเปิดรับสมัครช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี และจะทำการสอบคัดเลือกประมาณช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี ประกาศผลช่วงประมาณเดือนกันยายนของทุกปี ในบางมหาวิทยาลัยที่ให้สิทธิพิเศษกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่าย 1 สอวน. อาจนำผลการเข้าร่วมในส่วนนี้ยื่นเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS รอบพอร์ตฟอลิโอ หรือมหาวิทยาลัยให้สิทธิพิเศษแก่นักเรียนของศูนย์สอวน.ในการให้เข้าศึกษาตรงในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่าย 2  โดยมูลนิธิฯ จะนำรายละเอียดต่างๆ ขึ้นเว็บไซต์ของสอวน.
  • ค่าย 1  : นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะเข้าอบรมช่วงเดือนตุลาคม
  • ค่าย 2  : นักเรียนที่ผ่านสอบค่าย 1 จะเข้าอบรมค่าย 2 ช่วงเดือนมีนาคม

มูลนิธิ สอวน. ก่อตั้งโดยมีจุดประสงค์อะไร?

 • มูลนิธิ สอวน. มีจุดประสงค์หลัก 2 ประการ
  1. ส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีโอกาส ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ตามความถนัดทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ
  2. เพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ระดับโรงเรียนให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล การดำเนินงานของมูลนิธิ สอวน. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากกระทรวงศึกษาธิการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ 20 แห่ง และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

คลังข้อสอบ สอวน. ค่าย 1

 • สอวน. วิชาเคมี
  • สอวน. วิชาเคมี ปี 2564 : คลิก
  • สอวน. วิชาเคมี ปี 2562 : คลิก
  • สอวน. วิชาเคมี ปี 2561 : คลิก
  • สอวน. วิชาเคมี ปี 2560 : คลิก
 • สอวน. วิชาฟิสิกส์
  • สอวน. วิชาฟิสิกส์ ปี 2564 : คลิก
  • สอวน. วิชาฟิสิกส์ ปี 2562 : คลิก
  • สอวน. วิชาฟิสิกส์ ปี 2561 : คลิก
  • สอวน. วิชาฟิสิกส์ ปี 2560 : คลิก
 • สอวน. วิชาชีววิทยา
  • สอวน. วิชาชีววิทยา ปี 2564 : คลิก
  • สอวน. วิชาชีววิทยา ปี 2562 : คลิก
  • สอวน. วิชาชีววิทยา ปี 2561 : คลิก
  • สอวน. วิชาชีววิทยา ปี 2560 : คลิก
 • สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์
  • สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ ปี 2564 : คลิก
  • สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ ปี 2562 : คลิก
  • สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ ปี 2561 : คลิก
  • สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ ปี 2560 : คลิก
 • สอวน. วิชาคณิตศาสตร์
  • สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2564 : คลิก
  • สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2562 : คลิก
  • สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2561 : คลิก

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่อยากติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ สอวน. หรือข่าวสารอื่น ๆ ของ TCAS สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ TCASter

ข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สอวน.

PANOT

PANOT

Related post