fbpx

กำหนดการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2565 (ป.6,ม.3,ม.6)

 กำหนดการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2565 (ป.6,ม.3,ม.6)

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : สทศ

คะแนน O-NET ม.6 ไม่ใช้ยื่นใน TCAS66 ทุกรอบ/ทุกคณะ

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฏาคม 65


O-NET คืออะไร?

 • O-NET หรือ Ordinary Nation Education Test คือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จำนวน 51 มาตรฐานการเรียนรู้ ครอบคลุม 5 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ได้แก่ (1) ภาษาไทย (2) สังคมศึกษาฯ (3) ภาษาอังกฤษ (4) คณิตศาสตร์ (5) วิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ในการจัดสอบ

 • เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

ปฏิทินกำหนดการสอบ

 1. โรงเรียนส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียน ผ่านระบบ O-NET ที่เว็บไซต์ www.niets.or.th
  • 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565
 2. ศูนย์สอบจัดสนามสอบและห้องสอบผ่านระบบ O-NET ที่ www.niets.or.th
  • 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565
 3. สทศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 1 (โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนผ่านระบบ O-NET)
  • 1 ตุลาคม 2565
 4. โรงเรียนแจ้งเพิ่ม-ลด ข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ O-NET
  • 10 – 31 ตุลาคม 2565
 5. นักเรียนเทียบเท่าชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 Home school สมัครสอบ O-NET ผ่านทางเว็บไชต์ www.niets.or.th
  • 1 – 15 พฤศจิกายน 2565
 6. สทศ. ประกาศเลขที่นั่งสอบ/ห้องสอบ
  • 5 มกราคม 2566
 7. โรงเรียน แจ้งเพิ่ม-ลดข้อมูลนักเรียน เป็นกรณีพิเศษ
  • 5 – 15 มกราคม 2566
 8. สทศ. ประกาศเลขที่นั่งสอบและสนามสอบสำหรับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ
  • 20 มกราคม 2566

อุปกรณ์เข้าห้องสอบ

 1. ดินสอดำ 2B
 2. กบเหลาดินสอ
 3. นาฬิกาธรรมดาแบบเข็ม
 4. บัตรประจำตัวประชาชน
 5. ยางลบดินสอ
 6. ปากกาสำหรับเซ็นต์ชื่อ (แนะนำสีน้ำเงิน)

ระเบียบการเข้าห้องสอบ

 1. ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
 2. ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ
 3. ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
 4. ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น
 5. ห้ามนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ
 6. ให้นั่งสอบจนหมดเวลา
 7. อนุญาต ให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)

ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม

 • ผลคะแนน O-NET ม.6 ไม่ใช้ยื่นใน TCAS66 ทุกรอบ
 • O-NET ม.6 ให้สมัครสอบตามความสมัครใจ
 • O-NET ม.6 สมัครโดยการแจ้งผ่านคุณครูหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องประจำโรงเรียน
 • สอบเพื่อวัดระดับความรู้ในกลุ่ม 5 วิชา
 • เป็นการสอบฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • สทศ. เป็นผู้ดำเนินการในการทดสอบ

กำหนดการสอบ

กำหนดการสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6

 • วันเสาร์ที่ 11 ก.พ.66
  • วิชาคณิตศาสตร์ : 09:00 – 10:00 น.
  • วิชาภาษาไทย : 10:30 – 12:00 น.
  • วิชาวิทยาศาสตร์ : 13:30 – 14:30 น.
  • วิชาภาษาอังกฤษ : 15:00 – 16:30 น.
 • ประกาศผลสอบ 29 มี.ค.65

กำหนดการสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3

 • วันอาทิตย์ที่ 12 ก.พ.66
  • วิชาคณิตศาสตร์ : 08:30 – 10:00 น.
  • วิชาภาษาไทย : 10:30 – 12:00 น.
  • วิชาวิทยาศาสตร์ : 13:30 – 14:30 น.
  • วิชาภาษาอังกฤษ : 15:00 – 16:30 น.
 • ประกาศผลสอบ 30 มี.ค.65

กำหนดการสอบ O-NET ระดับชั้น ม.6

 • วันเสาร์ที่ 25 ก.พ.66
  • วิชาสังคมศึกษา : 08:30 – 10:30 น.
  • วิชาคณิตศาสตร์ : 11:30 – 13:30 น.
  • วิชาภาษาอังกฤษ : 14:30 – 16:30 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 26 ก.พ.66
  • วิชาภาษาไทย : 08:30 – 10:30 น.
  • วิชาวิทยาศาสตร์ : 11:30 – 13:30 น.
 • ประกาศผลสอบ 31 มี.ค.65

PANOT

PANOT

Related post