fbpx

รวมให้แล้ว! สรุปที่สุดของสถิติท็อปฮิต คณะเทคนิคการแพทย์/สหเวชศาสตร์ 11 มหา’ลัย TCAS65

 รวมให้แล้ว! สรุปที่สุดของสถิติท็อปฮิต คณะเทคนิคการแพทย์/สหเวชศาสตร์ 11 มหา’ลัย TCAS65

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas

ข้อมูลภาพรวมการคัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admission

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 65

เรียบเรียง : Mink TCASter

แสดงข้อมูลสถิติภาพรวม 11 สถาบัน

 • คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะแพทยศาสตร์ / คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะแพทยศาสตร์ / คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP20 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง

ลำดับที่สถาบันการศึกษาคณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตรวิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1จุุฬาฯสหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพบําบัดวิทยาเขตหลัก1 : 1.44705650.3272.52
2ม.ธรรมศาสตร์สหเวชศาสตร์สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ)ศูนย์รังสิต1 : 1.413953837.6053.07
3ม.มหิดลเทคนิคการแพทย์สาขาวิชารังสีเทคนิคศาลายา1 : 1.38549843.7760.35
4ม.ธรรมศาสตร์สหเวชศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ศูนย์รังสิต1 : 1.3790254036.5350.13
5ม.เชียงใหม่เทคนิคการแพทย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์วิทยาเขต หลัก1 : 1.316036647.6762.45
6จุุฬาฯสหเวชศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์วิทยาเขตหลัก1 : 1.29102581253.3368.93
7ม.มหิดลเทคนิคการแพทย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ศาลายา1 : 1.2810727546.9359.88
8ม.นเรศวรสหเวชศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์หลัก1 : 1.2730223947.9260.70
9ม.วลัยลักษณ์สหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพบําบัดวิทยาเขตหลัก1 : 1.243016239.7549.24
10ม.ธรรมศาสตร์สหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพบําบัด (รูปแบบ GAT2+วิชาสามัญ)ศูนย์รังสิต1 : 1.235551335.2043.17
11ม.พะเยาสหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพบําบัด วิทยาเขตหลัก1 : 1.226670543.8653.62
12ม.นเรศวรสหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพบําบัดหลัก1 : 1.182068449.7958.63
13ม.อ.แพทยศาสตร์สาขาวิชากายภาพบําบัด หาดใหญ่1 : 1.182593450.7859.74
14ม.อ.เทคนิคการแพทย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หาดใหญ่1 : 1.174520844.9352.72
15ม.ขอนแก่นแพทยศาสตร์สาขาวิชารังสีเทคนิค ขอนแก่น1 : 1.171712242.9650.35
16ม.อ.แพทยศาสตร์สาขาวิชารังสีเทคนิค หาดใหญ่1 : 1.1725127345.7653.46
17ม.พะเยาสหเวชศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตหลัก1 : 1.1450127944.5350.90
18ม.เชียงใหม่เทคนิคการแพทย์สาขาวิชากายภาพบําบัด วิทยาเขต หลัก1 : 1.1455349252.9560.41
19จุุฬาฯสหเวชศาสตร์สาขาวิชารังสีเทคนิค วิทยาเขตหลัก1 : 1.1233101858.1065.33
20ม.ธรรมศาสตร์สหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพบําบัด (รูปแบบ GPAX+GAT+วิชาสามัญ)ศูนย์รังสิต1 : 1.1221188754.8461.24

TOP20 คณะที่มีคะแนนสอบเข้าสูง

ลำดับที่สถาบันการศึกษาคณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตรวิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1ม.นเรศวรสหเวชศาสตร์สาขาวิชารังสีเทคนิคหลัก1 : 1.10202,35465.5072.27
2จุุฬาฯสหเวชศาสตร์สาขาวิชารังสีเทคนิควิทยาเขตหลัก1 : 1.12331,01858.1065.33
3ม.ธรรมศาสตร์สหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพบําบัด (รูปแบบ GPAX+GAT+วิชาสามัญ)ศูนย์รังสิต1 : 1.12211,88754.8461.24
4จุุฬาฯสหเวชศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์วิทยาเขตหลัก1 : 1.291025,81253.3368.93
5ม.เชียงใหม่เทคนิคการแพทย์สาขาวิชากายภาพบําบัด วิทยาเขต หลัก1 : 1.14553,49252.9560.41
6ม.ขอนแก่นเทคนิคการแพทย์สาขาวิชากายภาพบําบัด ขอนแก่น1 : 1.10261,97452.5458.05
7มศวกายภาพบําบัดสาขาวิชากายภาพบําบัดหลัก1 : 1.10452,33151.7056.76
8มอ.แพทยศาสตร์สาขาวิชากายภาพบําบัด หาดใหญ่1 : 1.182593450.7859.74
9จุุฬาฯสหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพบําบัดวิทยาเขตหลัก1 : 1.44705650.3272.52
10ม.นเรศวรสหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพบําบัดหลัก1 : 1.182068449.7958.63
11ม.บูรพาสหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพบําบัด หลัก1 : 1.103274348.1252.93
12ม.นเรศวรสหเวชศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์หลัก1 : 1.27302,23947.9260.70
13ม.วลัยลักษณ์สหเวชศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตหลัก1 : 1.07354247.9051.43
14ม.บูรพาสหเวชศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลัก1 : 1.09402,95347.8252.35
15ม.เชียงใหม่เทคนิคการแพทย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขต หลัก1 : 1.316036647.6762.45
16ม.มหิดลเทคนิคการแพทย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ศาลายา1 : 1.2810727546.9359.88
17ม.เชียงใหม่เทคนิคการแพทย์สาขาวิชารังสีเทคนิค วิทยาเขต หลัก1 : 1.061541746.0048.64
18ม.อ.แพทยศาสตร์สาขาวิชารังสีเทคนิค หาดใหญ่1 : 1.17251,27345.7653.46
19ม.อ.เทคนิคการแพทย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หาดใหญ่1 : 1.174520844.9352.72
20ม.พะเยาสหเวชศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตหลัก1 : 1.14501,27944.5350.90

TOP20 คณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง

ลำดับที่สถาบันการศึกษาคณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตรวิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1จุุฬาฯสหเวชศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์วิทยาเขตหลัก1 : 1.291025,81253.3368.93
2ม.เชียงใหม่เทคนิคการแพทย์สาขาวิชากายภาพบําบัด วิทยาเขต หลัก1 : 1.14553,49252.9560.41
3ม.บูรพาสหเวชศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลัก1 : 1.09402,95347.8252.35
4ม.ธรรมศาสตร์สหเวชศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ศูนย์รังสิต1 : 1.37902,54036.5350.13
5ม.นเรศวรสหเวชศาสตร์สาขาวิชารังสีเทคนิคหลัก1 : 1.10202,35465.5072.27
6มศวกายภาพบําบัดสาขาวิชากายภาพบําบัด หลัก1 : 1.10452,33151.7056.76
7ม.นเรศวรสหเวชศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลัก1 : 1.27302,23947.9260.70
8ม.ขอนแก่นทคนิคการแพทย์สาขาวิชากายภาพบําบัด ขอนแก่น1 : 1.10261,97452.5458.05
9ม.ธรรมศาสตร์สหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพบําบัด (รูปแบบ GPAX+GAT+วิชาสามัญ)ศูนย์รังสิต1 : 1.12211,88754.8461.24
10ม.พะเยาสหเวชศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตหลัก1 : 1.14501,27944.5350.90
11ม.อ.แพทยศาสตร์สาขาวิชารังสีเทคนิค หาดใหญ่1 : 1.17251,27345.7653.46
12จุุฬาฯสหเวชศาสตร์สาขาวิชารังสีเทคนิควิทยาเขตหลัก1 : 1.12331,01858.1065.33
13ม.อ.แพทยศาสตร์สาขาวิชากายภาพบําบัด หาดใหญ่1 : 1.182593450.7859.74
14ม.บูรพาสหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพบําบัด หลัก1 : 1.103274348.1252.93
15ม.พะเยาสหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพบําบัด วิทยาเขตหลัก1 : 1.226670543.8653.62
16ม.นเรศวรสหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพบําบัด หลัก1 : 1.182068449.7958.63
17ม.วลัยลักษณ์สหเวชศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตหลัก1 : 1.07354247.9051.43
18ม.ธรรมศาสตร์สหเวชศาสตร์สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ)ศูนย์รังสิต1 : 1.413953837.6053.07
19ม.ธรรมศาสตร์สหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพบําบัด (รูปแบบ GAT2+วิชาสามัญ)ศูนย์รังสิต1 : 1.235551335.2043.17
20ม.เชียงใหม่เทคนิคการแพทย์สาขาวิชารังสีเทคนิค วิทยาเขต หลัก1 : 1.061541746.0048.64

Natchakan .Tan

Natcha. T

Related post