fbpx

TCAS65 รอบ4 Direct Admission สถาบันพระบรมราชชนก

 TCAS65 รอบ4 Direct Admission สถาบันพระบรมราชชนก

กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 26 – 30 พฤษภาคม 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 11 มิถุนายน 65
 • ตรวจร่างกาย : 12 – 13 มิถุนายน 65
 • ส่งเอกสารหลักฐาน / สอบสัมภาษณ์ : 14 มิถุนายน 65
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 15 มิถุนายน 65
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ครั้งที่ : 18 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
 • การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์

ประเภทการรับสมัคร

 1. โครงการบุคคลทั่วไป
 2. โครงการนโยบายหน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน

📢ประกาศรับสมัคร : คลิก

📢ภาคผนวก 1 (จำนวนการรับ) : คลิก

📢ภาคผนวก 2 (คุณสมบติด้านสุขภาพ) : คลิก

📢ภาคผนวก 3 (ปฏิทินกำหนดการ) : คลิก

📢รายงานผลการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก : คลิก


ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://admission.pi.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 65

Natchakan .Tan

Natcha. T

Related post