fbpx

TCAS65 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 TCAS65 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำหนดคัดเลือก TCAS65 รอบ4 รับตรงอิสระ

 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 25 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 65
 • ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 : 8 มิถุนายน 65
 • ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 1 : 8 – 9 มิถุนายน 65
 • ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 : 18 มิถุนายน 65
 • ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 2 : 18 – 19 มิถุนายน 65
 • ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 : 24 พฤษภาคม 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันที่สนใจโดยตรง
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

สำนักวิชาที่เปิดรับสมัคร

 1. สำนักวิชาการจัดการ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. สำนักวิชาเทคโนโลยีการการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 4. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 5. สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 6. สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 7. สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 8. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 9. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 10. สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : https://entry.wu.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ค.65

PANOT

PANOT

Related post