fbpx

สรุปทุกประเด็นสำคัญ TCAS66 (มีกี่รอบ/สอบอะไรบ้าง/ปฏิทินคัดเลือก)

 สรุปทุกประเด็นสำคัญ TCAS66 (มีกี่รอบ/สอบอะไรบ้าง/ปฏิทินคัดเลือก)

ปฏิทินคัดเลือก TCAS66


TCAS66 จัดสอบอะไรบ้าง?

 1. วัดความถนัด (ไม่เน้นเนื้อหาความรู้เชิงวิชาการ)
  • ความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test: TGAT)
  • ความถนัดวิชาชีพ (Professional Aptitude Test: TPAT) เน้นการวัดความสามารถเชิงทักษะในสายอาชีพ
 2. วัดความรู้เชิงวิชาการ (ไม่สอบเนื้อหาความรู้เชิงวิชาการที่เกินหลักสูตร)
  • ความรู้เชิงประยุกต์ (Applied Knowledge Level: A-Level) = วิชาสามัญ เน้นการนําความรู้เชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้งานได้

TCAS66 มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง?

 1. ปรับรายวิชาสอบไม่ให้ซ้ำซ้อนและเนื้อหาการสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ (A-Level) ไม่เกินหลักสูตร
  • วัดความถนัด เป็น TGAT/TPAT จํานวน 6 วิชา เลือกสอบได้สูงสุด 6 วิชา
  • วัดความรู้เชิงวิชาการ เป็น A-Level จํานวน 15 วิชา เลือกสอบได้สูงสุด 10 วิชา
 2. แยกการสอบ 2 ช่วง เพื่อลดการกระจุกตัวของการสอบในช่วงเดียวกัน โดยแยกการสอบ
  • เดือนธันวาคม 2565 สอบวัดความถนัด (TGAT/TPAT)
  • เดือนมีนาคม 2566 การสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ (A-Level)
 3. การสอบวัดความถนัด (TGAT/TPAT) สามารถเลือกสอบตามความสมัครใจ
  • สามารถเลือกสอบด้วยกระดาษ – PBT (โรงเรียนเป็นสนามสอบ) หรือ
  • สามารถเลือกสอบเครื่องคอมพิวเตอร์– CBT (มหาวิทยาลัยเป็นสนามสอบ)
   • ระบบการสอบเหมือนการสอบ PISA
   • สอบด้วยข้อสอบและวัน-เวลาเดียวกับการสอบด้วยกระดาษ – PBT
   • การประชาสัมพันธ์ระบบสอบรูปแบบใหม่ CBT
   • Video Clip การใช้งานระบบ
   • Mock-up Website แสดงการทํางานของระบบ
   • การฝึกความคุ้นเคยให้แก่ผู้เข้าสอบ
   • ระบบเสมือนจริงสําหรับการทดลองระบบสอบที่สนามสอบ
   • ยกเว้นการสอบ TPAT1 ของ กสพท ที่ใช้แบบ PBT เท่านั้น
  • ค่าสมัครสอบเท่ากัน วิชาละ 140 บาท เท่ากัน
  • แต่ CBT ประกาศคะแนนสอบ 3 วันหลังการสอบวิชาสุดท้ายเสร็จ
  • คะแนนสอบวัดความถนัด (TGAT/TPAT) สามารถใช้ในการคัดเลือกรอบ Portfolio ได้
  • วิชา TGAT และ TPAT2 มี 3 ส่วน ประกาศคะแนนแยกส่วน นําไปใช้แยกส่วนได้
 4. การสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ (A-Level)
  • เป็นการสอบด้วยกระดาษ – PBT เท่านั้น
  • ค่าสมัครสอบ วิชาละ 100 บาท
  • วิชา Math1 และ Math2 สามารถสมัครสอบได้ทั้ง 2 วิชา สอบคนละเวลา

สรุปประเด็นสำคัญ TGAT/TPAT


สรุปประเด็นสำคัญ A-LEVEL


หน่วยงานที่ออกข้อสอบ TCAS66

 • กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)
  • ออกข้อสอบ TPAT 1
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ออกข้อสอบ TGAT
  • ออกข้อสอบ TPAT 2
  • ออกข้อสอบ TPAT 3
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ออกข้อสอบ TGAT
  • ออกข้อสอบ A-level ภาษาอังกฤษ
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ออกข้อสอบ TGAT
  • ออกข้อสอบ TPAT 5
  • ออกข้อสอบ A-level สังคมฯ
  • ออกข้อสอบ A-level ภาษาไทย
  • ออกข้อสอบ A-level ภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส,เยอรมัน,ญี่ปุ่น,จีน,บาลี,เกาหลี )
 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • ออกข้อสอบ A-level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
  • ออกข้อสอบ A-level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
  • ออกข้อสอบ A-level วิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • ออกข้อสอบ A-level เคมี
  • ออกข้อสอบ A-level ฟิสิกส์
  • ออกข้อสอบ A-level ชีววิทยา
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ออกข้อสอบ TPAT 4

การเลือกสนามสอบ เลือกอย่างไร?

 • เลือกสนามสอบไม่เกิน 5 แห่ง
 • เรียงลําดับตามความต้องการจากมากที่สุดเป็นลําดับ 1 ไล่ไปเรื่อย ๆ
 • จัดที่นั่งสอบตามลําดับสนามสอบที่เลือก

ปฏิทินการสอบ TGAT/TPAT ปีการศึกษา 2566


ปฏิทินการสอบ A-Level ปีการศึกษา 2566


อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas

เรียบเรียง : Mink TCASter

Natchakan .Tan

Natcha. T

Related post