fbpx

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ประกาศมาอีกแล้วค่า สำหรับระเบียบการรอบโควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โครงการที่เปิดรับในรอบนี้สามารถสมัครได้ทั้งนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 และผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่อยู่ในจังหวัดตามที่กำหนด มีหลายคณะและสาขาให้ได้เลือก น้องๆคนไหนที่สนใจอยู่ ตามแอดมินมาได้เลยจ้า ✨

กำหนดการรับสมัคร

 • เปิดรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 25 เมษายน 65
 • สอบสัมภาษณ์ : 29 เมษายน 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา : 2 พฤษภาคม 65
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 4 – 5 พฤษภาคม 65
 • การสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พฤษภาคม 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(ยืนยันสิทธิ์) : 8 พฤษภาคม 65
  • สมัครผ่านเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร รอบ2 โควตา มก. ศรีราชา

โครงการรับตรงภาคตะวันออกและพื้นที่เขตเชื่อมโยง

 • คุณสมบัติทั่วไป
  1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือชั้นปีสุดท้ายของการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่าของโรงเรียนมัธยมศึกษา หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตามที่สาขาวิชากำหนด เป็นนักเรียนที่ศึกษาในเขตภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง ได้แก่ จังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว สระบุรีกรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานีพังงา กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
  2. มีผลคะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ที่สอบวันที่ 12 – 15 มีนาคม 2565 ซึ่งจัดสอบโดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
  3. ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม (ม.4 – ม.6) รวม 6 ภาค การศึกษา และผลคะแนนทดสอบ GAT/PAT ที่สอบวันที่ 12 – 15 มีนาคม 2565 ที่จัดสอบโดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) หรือผลคะแนนที่สอบวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2564 ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติโดยน าผลคะแนนทดสอบครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาคัดเลือก
  4. มีผลคะแนน GAT85 (ตอนที่ 2) วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
 • คณะที่เปิดรับสมัคร
  1. คณะวิทยาการจัดการ
  2. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
  3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
  4. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
  5. คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชา

📢 ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

📢 ติดตามประกาศโครงการอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : คลิก


ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://misreg.csc.ku.ac.th/admission/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 64

Natchakan .Tan

Natcha. T

Related post