fbpx

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

กำหนดการคัดเลือก

กำหนดการคัดเลือก : คลิก
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก


โครงการที่เปิดรับสมัคร

 1. โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • เปิดรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 65
  • รับจำนวน 508 ที่นั่ง
  • ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ)
  • เปิดรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 65
  • รับจำนวน 776 ที่นั่ง
  • ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สำหรับนักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยา)
  • เปิดรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 65
  • วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน รับจำนวน 10 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 4. โครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • เปิดรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 65
  • รับจำนวน 14 ที่นั่ง
  • ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 5. โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
  • เปิดรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 65
  • รับจำนวน 321 ที่นั่ง
  • ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 6. โครงการลูกพระพิรุณ
  • เปิดรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 65
  • รับจำนวน 158 ที่นั่ง
  • ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 7. โครงการเพชรนนทรี
  • เปิดรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 65
  • รับจำนวน 230 ที่นั่ง
  • ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 8. โครงการเด็กไทยสู่สากล
  • เปิดรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 65
  • รับจำนวน 105 ที่นั่ง
  • ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 9. โครงการรับนิสิตแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
  • เปิดรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 65
  • รับจำนวน 15 ที่นั่ง
  • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 10. โควตาสัตวแพทย์เกษตรคืนถิ่น
  • เปิดรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 65
  • รับจำนวน 15 ที่นั่ง
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://admission.ku.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 64

PANOT

PANOT

Related post