fbpx

อัปเดตล่าสุด! รวมเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม TCAS65 (56 สถาบัน)

 อัปเดตล่าสุด! รวมเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม TCAS65 (56 สถาบัน)

สวัสดีครับ! วันนี้พี่ๆทีแคสเตอร์แอปได้รวบรวมเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม TCAS65 มาให้น้องๆเตรียมความพร้อมก่อนสมัครจริงกัน (ติดดาวไว้! ใช้สมัคร TCAS รอบ 1 , 2 และรอบ 4) … บางคนอาจสงสัยว่า ม.ที่เข้าร่วม TCAS ต่างจาก ม.ที่ไม่เข้าร่วม TCAS ยังไง? คำตอบก็คือ .. ถ้าเราจะสมัคร ม.ที่เข้าร่วม TCAS จะมีขั้นตอนสำคัญที่ทุกคนต้องทำคือ ”การลงทะเบียน mytcas.com” : คลิก (เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป) ลงทะเบียนไว้เพื่อให้ตัวเราเองมีสิทธิ์เข้าไปใช้สิทธิ์ในกระบวนการคัดเลือกต่างๆของ TCAS65 นั่นเองครับ

ทำไม? ต้องลงทะเบียน mytcas.com

 • เพื่อสมัครสอบ GAT/PAT , 9วิชาสามัญ
 • เพื่อให้ตัวเพื่อนๆเองมีสิทธิ์เข้าใช้งานในขั้นตอนต่างๆของการคัดเลือกในระบบ TCAS ได้ เช่น
  • การยืนยันสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่ต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนใน TCAS รอบ 1 , 2 หรือ 4 (ลงทะเบียนไว้เพื่อยืนยันสิทธิ์ตอนที่สอบติดแล้ว)
  • การยืนยันการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการเลือกสาขาวิชาและลำดับของสาขาวิชาของการสมัคร TCAS ในรอบ 3 Admission (ลงทะเบียนไว้เพื่อสมัครเลือกคณะ TCAS รอบ 3)
  • การสละสิทธิ์ในสาขาวิชาที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
 • ถ้าไม่ลงทะเบียนก็จะไม่มีสิทธิ์ในการยืนยันสิทธิ์/การสมัครที่ได้กล่าวข้างต้น เมื่อไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ ผลที่สอบติดก็จะถือเป็นโมฆะ

รายชื่อสถาบันที่เข้าร่วม TCAS65

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย TCAS65
 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ TCAS65
  1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแส
  3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  4. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี TCAS65
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS65
 5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง TCAS65
 6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TCAS65
 7. มหาวิทยาลัยมหิดล TCAS65
 8. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ TCAS65
 9. มหาวิทยาลัยศิลปากร TCAS65
 10. มหาวิทยาลัยบูรพา TCAS65
 11. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต TCAS65
 12. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช TCAS65
 13. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ TCAS65
 14. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา TCAS65
 15. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา TCAS65
 16. สถาบันพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย TCAS65 (รอยืนยัน)
 17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ TCAS65
 18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี TCAS65
 19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร TCAS65
 20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ TCAS65
 21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ TCAS65
 22. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก TCAS65
 23. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ TCAS65
 24. มหาวิทยาลัยขอนแก่น TCAS65
 25. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี TCAS65
 26. มหาวิทยาลัยนครพนม TCAS65
 27. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม TCAS65
 28. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี TCAS65
 29. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน TCAS65
 30. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS65
 31. มหาวิทยาลัยนเรศวร TCAS65
 32. มหาวิทยาลัยพะเยา TCAS65
 33. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ TCAS65
 34. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง TCAS65
 35. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา TCAS65
 36. มหาวิทยาลัยทักษิณ TCAS65
 37. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ TCAS65
 38. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ TCAS65
 39. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ TCAS65
 40. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย TCAS65
 41. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม TCAS65
 42. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา TCAS65
 43. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา TCAS65
 44. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ TCAS65
 45. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา TCAS65
 46. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี TCAS65
 47. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ TCAS65
 48. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร TCAS65
 49. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา TCAS65
 50. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม TCAS65
 51. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ TCAS65
 52. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ TCAS65
 53. สถาบันพระบรมราชชนก TCAS65
 54. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี TCAS65
 55. มหาวิทยาลัยรามคำแหง TCAS65
 56. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ TCAS65

อ้างอิงข้อมูลและขอบคุณข้อมูล : เว็บไซต์สถาบัน

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 64

เรียบเรียงโดย : Joe TCASter

PANOT

PANOT

Related post