fbpx

TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปฏิทิน TCAS65 ส.ลาดกระบัง

คณะที่เปิดรับสมัคร TCAS65 รอบ1 สจล.

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

 • กำหนดการคัดเลือก แบ่งการรับเป็น 4 รอบย่อย
 • รอบ 1.1
  • รับสมัครและจ่ายเงินค่าสมัคร : บัดนี้ – 30 กันยายน 64
  • ส่งไฟล์ Portfolio เข้าทางระบบสมัคร : 15 กันยายน – 3 ตุลาคม 64
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์ : 7 ตุลาคม 64
  • สอบสัมภาษณ์ : 9 ตุลาคม 64
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 14 ตุลาคม 64
  • ลงทะเบียน TCAS65 ในระบบ mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
  • ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ mytcas : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
  • สละสิทธิ์ ในระบบ mytcas : 9 กุมภาพันธ์ 65 หรือ 6 พฤษภาคม 65
  • มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 11 กุมภาพันธ์ 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก
 • รอบ 1.2
  • รับสมัครและจ่ายเงินค่าสมัคร : 1 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 64
  • ส่งไฟล์ Portfolio เข้าทางระบบสมัคร : 1 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 64
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์ : 5 พฤศจิกายน 64
  • สอบสัมภาษณ์ : 13 พฤศจิกายน 64
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 17 พฤศจิกายน 64
  • ลงทะเบียน TCAS65 ในระบบ mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
  • ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ mytcas : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
  • สละสิทธิ์ ในระบบ mytcas : 9 กุมภาพันธ์ 65 หรือ 6 พฤษภาคม 65
  • มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 11 กุมภาพันธ์ 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก
 • รอบ 1.3
  • รับสมัครและจ่ายเงินค่าสมัคร : 1 – 30 พฤศจิกายน 64
  • ส่งไฟล์ Portfolio เข้าทางระบบสมัคร : 1 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 64
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์ : 8 ธันวาคม 64
  • สอบสัมภาษณ์ : 11 ธันวาคม 64
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 15 ธันวาคม 64
  • ลงทะเบียน TCAS65 ในระบบ mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
  • ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ mytcas : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
  • สละสิทธิ์ ในระบบ mytcas : 9 กุมภาพันธ์ 65 หรือ 6 พฤษภาคม 65
  • มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 11 กุมภาพันธ์ 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก
 • รอบ 1.4
  • รับสมัครและจ่ายเงินค่าสมัคร : 1 ธันวาคม 64 – 10 มกราคม 65
  • ส่งไฟล์ Portfolio เข้าทางระบบสมัคร : 1 ธันวาคม 64 – 15 มกราคม 65
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์ : 18 มกราคม 65
  • สอบสัมภาษณ์ : 22 มกราคม 65
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 28 มกราคม 65
  • ลงทะเบียน TCAS65 ในระบบ mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
  • ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ mytcas : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
  • สละสิทธิ์ ในระบบ mytcas : 9 กุมภาพันธ์ 65 หรือ 6 พฤษภาคม 65
  • มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 11 กุมภาพันธ์ 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก
 • คณะ/สาขา ที่เปิดรับสมัคร
  1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
   • วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ํา : รับ 60 ที่นั่ง
   • เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช : รับ 60 ที่นั่ง
   • สัตวศาสตร์ แขนงการผลิตและธุรกิจปศุสัตว์ : รับ 60 ที่นั่ง
   • สัตวศาสตร์ แขนงการผลิตและธุรกิจสัตว์เลี้ยง : รับ 30 ที่นั่ง
   • นวัตกรรมอาหารและการจัดการ : รับ 30 ที่นั่ง
  2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
   • บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ : รับ 60 ที่นั่ง
   • บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (ควบ ศศ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ) : รับ 20 ที่นั่ง
   • บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการการ (ควบ บธ.บ.การจัดการธุรกิจการบิน) : รับ 20 ที่นั่ง
  3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
   • วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเครื่องกล : รับ 40 ที่นั่ง
   • วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ : รับ 40 ที่นั่ง
   • วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมพลังงาน : รับ 40 ที่นั่ง
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : รับ 60 ที่นั่ง
   • วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง : รับ 60 ที่นั่ง
   • วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร : รับ 50 ที่นั่ง
   • วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ : รับ 50 ที่นั่ง
   • วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ : รับ 50 ที่นั่ง
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

 • เปิดรับสมัคร : 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

 • เปิดรับสมัคร : 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • เปิดรับสมัคร : 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • เปิดรับสมัคร : 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 64
  • หลักสูตรทั่วไป
   • วิศวกรรมไฟฟ้า จํานวนรับ 90 คน
   • วิศวกรรมเคมี จํานวนรับ 50 คน
   • วิศวกรรมเครื่องกล จํานวนรับ 30 คน
   • วิศวกรรมโยธา จํานวนรับ 60 คน
   • วิศวกรรมอุตสาหการ จํานวนรับ 40 คน
   • วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย จํานวนรับ 60 คน
   • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน จํานวนรับ 75 คน
   • วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ จํานวนรับ 25 คน
   • วิศวกรรมขนส่งทางราง จํานวนรับ 30 คน
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จํานวนรับ 60 คน
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จํานวนรับ 60 คน
   • วิศวกรรมอาหาร จํานวนรับ 30 คน
   • วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ จํานวนรับ 30 คน
  • หลักสูตรนานาชาติ
   • วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ 15 คน
   • วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ 15 คน
   • วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ 15 คน
   • วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ 15 คน
   • วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ 15 คน
   • วิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ 15 คน
   • วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากําลัง (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ 15 คน
  • หลักสูตรนานาชาติ
   • วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ 15 คน
   • วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ 15 คน
   • วิศวกรรมซอฟท์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ 15 คน
   • วิศวกรรมการจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ(หลักสูตรนานาชาติ)จํานวนรับ 15 คน
   • วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ 15 คน
  • วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร (หลักสูตรทั่วไป) สถานที่เรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรฯ จังหวัดชุมพร
   • วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเครื่องกล จํานวนรับ 20 คน
   • วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ จํานวนรับ 20 คน
   • วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมพลังงาน จํานวนรับ 20 คน
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จํานวนรับ 30 คน
   • วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง จํานวนรับ 25 คน
   • วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จํานวนรับ 25 คน
   • วิศวกรรมไฟฟ้าแขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จํานวนรับ 25 คน
   • วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จํานวนรับ 25 คน
   • หมายเหตุ นักศึกษาที่เลือกหลักสูตรของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ผ่านการคัดเลือกต้องไปเรียนที่วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

รอประกาศคณะอื่นๆ เพิ่มเติม


Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://www1.reg.kmitl.ac.th/TCAS/

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 64

PANOT

PANOT

Related post