fbpx

TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปฏิทิน TCAS65 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการเด็กดีมีที่เรียน

 • กำหนดการคัดเลือก
  • โรงเรียนคัดเลือกนักเรียน สาขาวิชาละ 1 คน ต่อ 1 โรงเรียน : 1 – 25 ตุลาคม 2564
  • เปิดรัยสมัคร : 26 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 64
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ : 18 พฤศจิกายน 64
  • สอบสัมภาษณ์ : 24 พฤศจิกายน 64
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 25 พฤศจิกายน 64
  • ลงทะเบียน TCAS65 ในระบบ mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
  • ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ mytcas : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
  • สละสิทธิ์ ในระบบ mytcas : 9 กุมภาพันธ์ 65 หรือ 6 พฤษภาคม 65
  • มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 11 กุมภาพันธ์ 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก
 • คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
  1. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนทั่วประเทศ
  2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 4 ภาคเรียน และมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ขั้นต่ำ ของ 4 ภาคเรียน ตามที่คณะ/ สาขาวิชากำหนด
  3. ต้องเป็นนักเรียนที่เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมให้บริการแก่สังคมที่มีหลักฐานประจักษ์ชัดเจนและมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนต้นสังกัด
  4. ต้องเป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนสาขาวิชาละ 1 คนต่อ 1 โรงเรียนเท่านั้นโดยมีหนังสือรับรองหรือประกาศที่ระบุรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจากทางโรงเรียนที่มีผู้บริหารหรือครูแนะแนวลงลายมือชื่อรับรอง
  5. ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  6. ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio และเอกสารเฉพาะ ตามที่คณะ/ สาขาวิชากำหนด
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการต่างๆ (กีฬาฯ ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ)

รอประกาศ

 • เปิดรับสมัคร : 1 – 20 ธันวาคม 64

Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://admission.msu.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 64

PANOT

PANOT

Related post