fbpx

TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปฏิทิน TCAS65 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป

สมัครผ่านเว็บไซต์ : คลิก
ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

 1. โครงการเด็กดีมีที่เรียน
  • กำหนดการคัดเลือก
   • โรงเรียนคัดเลือกนักเรียน สาขาวิชาละ 1 คน ต่อ 1 โรงเรียน : 1 – 25 ตุลาคม 2564
   • เปิดรัยสมัคร : 26 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 64
   • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ : 18 พฤศจิกายน 64
   • สอบสัมภาษณ์ : 24 พฤศจิกายน 64
   • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 25 พฤศจิกายน 64
   • ลงทะเบียน TCAS65 ในระบบ mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
   • ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ mytcas : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
   • สละสิทธิ์ ในระบบ mytcas : 9 กุมภาพันธ์ 65 หรือ 6 พฤษภาคม 65
   • มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 11 กุมภาพันธ์ 65
  • คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
   • ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนทั่วประเทศ
   • ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 4 ภาคเรียน และมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ขั้นต่ำ ของ 4 ภาคเรียน ตามที่คณะ/ สาขาวิชากำหนด
   • ต้องเป็นนักเรียนที่เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมให้บริการแก่สังคมที่มีหลักฐานประจักษ์ชัดเจนและมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนต้นสังกัด
   • ต้องเป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนสาขาวิชาละ 1 คนต่อ 1 โรงเรียนเท่านั้นโดยมีหนังสือรับรองหรือประกาศที่ระบุรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจากทางโรงเรียนที่มีผู้บริหารหรือครูแนะแนวลงลายมือชื่อรับรอง
   • ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
   • ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio และเอกสารเฉพาะ ตามที่คณะ/ สาขาวิชากำหนด
    • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 20 ธันวาคม 64
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิ
 3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเต้นต้านศิลปวัฒนธรรม
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 20 ธันวาคม 64
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 4. โครงการช่อดอกปีบ
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 20 ธันวาคม 64
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 5. โครงการลูกพระบิดา สาสุข มมส
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 20 ธันวาคม 64
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 6. โครงการเพชรราชพฤกษ์
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 20 ธันวาคม 64
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 7. โครงการเพชรอุตสาหกรรมเกษตร
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 20 ธันวาคม 64
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 8. โครงการส่งเสริมนิสิตสัตวแพทย์ศักยภาพสูง
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 20 ธันวาคม 64
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 9. โครงการบุตรเกษตรกร
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 20 ธันวาคม 64
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 10. โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 20 ธันวาคม 64
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 11. โครงการส่งเสริมต้นวิทยาการสารสนเทศ
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 20 ธันวาคม 64
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 12. โครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 20 ธันวาคม 64
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 13. โครงการสานฝันฉันอยากเรียนออกแบบ สถาปัตย์ และการก่อสร้าง
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 20 ธันวาคม 64
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 14. โครงการ MBS. Talent
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 20 ธันวาคม 64
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 15. โครงการต้นกลาชบาบาน
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 20 ธันวาคม 64
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 16. โครงการดาวอินทนิล
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 20 ธันวาคม 64
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 17. โครงการ COPAG รอบที่ 1
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 20 ธันวาคม 64
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 18. โครงการเพชรเสมา
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 20 ธันวาคม 64
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 19. โครงการเพชรพระพิฆเนศวรและคนดีศรีวัฒนธรรม
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 20 ธันวาคม 64
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 20. โครงการศิษย์กันกฏิ
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 20 ธันวาคม 64
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 21. โครงการต้นกล้านิติศาสตร์
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 20 ธันวาคม 64
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 22. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 20 ธันวาคม 64
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 23. โครงการโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์
  • เปิดรับสมัคร : ศึกษาเพิ่มตามทางเว็บไซต์ของคณะ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 24. โครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.)
  • เปิดรับสมัคร : ศึกษาเพิ่มตามทางเว็บไซต์ของคณะ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 25. โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์
  • เปิดรับสมัคร : ศึกษาเพิ่มตามทางเว็บไซต์ของคณะ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 26. โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน
  • เปิดรับสมัคร : ศึกษาเพิ่มตามทางเว็บไซต์ของคณะ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 27. โครงการผลิตปัณฑิตวิทยาการสารสนเทศร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
  • เปิดรับสมัคร : ศึกษาเพิ่มตามทางเว็บไซต์ของคณะ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 28. โครงการรับนิสิตพิการ
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 20 ธันวาคม 64
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://admission.msu.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 64

PANOT

PANOT

Related post