fbpx

TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

1. โครงการเด็กดีมีคุณธรรม

กำหนดการคัดเลือก

 • เปิดรับสมัคร : 1 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 22 พฤศจิกายน 64
 • สอบสัมภาษณ์ : 27 พฤศจิกายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 2 ธันวาคม 64
 • ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ mytcas : 7 – 8 ก.พ.65
 • สละสิทธิ์ในระบบ mytcas : 9 ก.พ.65 หรือ 6 พ.ค.65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะที่เปิดรับสมัคร

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะศิลปศาสตร์
 • สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3. รับด้วย Portfolio

 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://admission.pnu.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 64

PANOT

PANOT

Related post