fbpx

TCAS65 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

 TCAS65 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

กำหนดการคัดเลือก

 • TCAS รอบ 1
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 20 พฤศจิกายน 64
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 26 พฤศจิกายน 64
  • สอบสัมภาษณ์ : 4 ธันวาคม 64
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 15 ธันวาคม 64
  • ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ mytcas : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
  • สละสิทธิ์ในระบบ mytcas : 9 กุมภาพันธ์ 65 หรือ 6 พฤษภาคม 65
 • TCAS รอบ 2
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 30 มีนาคม 65
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 22 เมษายน 65
  • สอบสัมภาษณ์ : 28 เมษายน 65
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 4 พฤษภาคม 65
  • ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ mytcas : 4 – 5 พฤษภาคม 65
  • สละสิทธิ์ในระบบ mytcas : 6 พฤษภาคม 65
 • TCAS รอบ 3
  • เปิดรับสมัคร : 2 – 20 พฤษภาคม 65
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 26 พฤษภาคม 65
  • สอบสัมภาษณ์ : 30 พฤษภาคม 65
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 2 มิถุนายน 65
  • ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ mytcas : 18 – 19 พฤษภาคม 65
  • สละสิทธิ์ในระบบ mytcas : ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์
 • TCAS รอบ 4
  • เปิดรับสมัคร : พิจารณาตามความเหมาะสม
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : พิจารณาตามความเหมาะสม
  • สอบสัมภาษณ์ : พิจารณาตามความเหมาะสม
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : พิจารณาตามความเหมาะสม
  • ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ mytcas : 18 – 19 มิถุนายน 65
  • สละสิทธิ์ในระบบ mytcas : ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
 • มีสัญชาติไทย มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง ไม่มีความเป็นพิการ
 • ความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ดัชนีมวลกาย (BMI) น้อยกว่า 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

 • จำนวนรับรวม 80 คน แบ่งเป็นการรับเข้าศึกษาเป็น 4 รอบ ดังนี้
  • รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio รับจำนวน 60 คน
  • รอบที่ 2 การรับแบบโควตา รับจำนวน 15 คน
  • รอบที่ 3 การรับแบบ Admission รับจำนวน 5 คน
  • รอบที่ 4 การรับแบบ Direct Admissionพิจารณาตามความเหมาะสม

โครงการที่เปิดรับสมัคร

 • รอบที่ 1 โครงการเพชรจุฬาภรณ์ (การรับด้วย Portfolio)
  • กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 มีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ครบถ้วน
  • มี GPAX 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.50
  • มีภาวะผู้นำ เช่น หัวหน้าโครงการ หรือดำเนินการจัดกิจกรรม
  • มีความสามารถภาษาอังกฤษระดับดีมาก คะแนนผลสัมฤทธิ์กสนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้น ม.ปลาย 3.50 ขึ้นไป
 • รอบที่ 2 โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ (การรับแบบโควตา)
  • กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 จากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
  • มี GPAX 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.25
  • มีความสามารถภาษาอังกฤษระดับดี คะแนนผลสัมฤทธิ์กสนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้น ม.ปลาย 3.25 ขึ้นไป
  • มีผลคะแนนสอบ 7 วิชาสามัญ แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน และคะแนนรวมทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 210 คะแนน
 • รอบที่ 3 โครงการศรัทธาจุฬาภรณ์ (การรับแบบ Admission)
  • สำเร็จการศึกษาระดับ ม.ปลาย มีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ครบถ้วน
  • มี GPAX 6 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีผลคะแนนสอบ 7 วิชาสามัญ แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน และคะแนนรวมทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 175 คะแนน
 • รอบที่ 4 การรับแบบ Direct Admission พิจารณาตามความเหมาะสม
  • สำเร็จการศึกษาระดับ ม.ปลาย มีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ครบถ้วน
  • มี GPAX 6 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีผลคะแนนสอบ GAT , PAT2 ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน

สมัครได้ที่ไหน?

 • รอบที่ 1 สมัครทาง : คลิก
 • รอบที่ 2 สมัครทาง : คลิก
 • รอบที่ 3 สมัครทาง : คลิก
 • รอบที่ 4 สมัครทาง : คลิก

ระเบียบการรับสมัคร


ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission/

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 64

PANOT

PANOT

Related post