fbpx

NETSAT คืออะไร? ใครต้องสอบ? สอบวิชาอะไรบ้าง?

 NETSAT คืออะไร? ใครต้องสอบ? สอบวิชาอะไรบ้าง?

NETSAT คืออะไร?

 • NETSAT เป็น ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North Eastern Thailand Scholastic Aptitude Test Center) ประเมินความฉลาดและความสามารถในการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงความพร้อมในการเข้าสู่การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ใครต้องสอบ NETSAT

 • เหมาะสำหรับนักเรียนกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะมีการทดสอบปีละ 2 ครั้ง และนักเรียนสามารถเก็บคะแนนได้ 2 ปี นับจากวันประกาศผล
 • อาจใช้เป็นเกณฑ์คะแนนส่วนหนึ่งในการยื่นเข้าเรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในบางคณะ/สาขาวิชา หรือสถาบันอื่นๆที่กำหนดใช้ (รอติดตามประกาศ)

NETSAT จัดสอบอะไรบ้าง?

NETSAT I ความฉลาดรู้ทั่วไป

 • ประกอบด้วย 2 Part
  • Part 1 : ความฉลาดรู้ทั่วไปด้านภาษา
  • Part 2 : ความฉลาดรู้ทั่วไปด้านคณิตศาสตร์
 • Part ละ 100 คะแนน
 • ใช้เวลาสอบ Part ละ 90 นาที

NETSAT II ความฉลาดรู้เฉพาะด้าน

 • ประกอบด้วย 4 รายวิชา
  • ความฉลาดรู้เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ความฉลาดรู้เฉพาะด้านฟิสิกส์
  • ความฉลาดรู้เฉพาะด้านเคมี
  • ความฉลาดรู้เฉพาะด้านชีววิทยา
 • วิชาละ 100 คะแนน
 • ใช้เวลาสอบ วิชาละ 90 นาที

ปฏิทินการสอบ NETSAT ปีการศึกษา 2565

 • กำหนดการครั้งที่ 1
  • รับสมัครสอบ : 1 – 15 พฤศจิกายน 64
  • ประกาศผังที่นั่งสอบ : 15 ธันวาคม 64
  • จัดสอบ : 22 – 23 มกราคม 65
  • ประกาศคะแนน : 4 กุมภาพันธ์ 65
 • กำหนดการครั้งที่ 2
  • รับสมัครสอบ : 1 – 15 มิถุนายน 65
  • ประกาศผังที่นั่งสอบ : 15 กรกฏาคม 65
  • จัดสอบ : 20 – 21 สิงหาคม 65
  • ประกาศคะแนน : 4 กันยายน 65

ตารางสอบ NETSAT ปีการศึกษา 2565


อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : https://netsat.kku.ac.th

เรียบเรียงโดย : Joe TCASter

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 64

PANOT

PANOT

Related post