fbpx

เปิดรับ 1 ต.ค. นี้! โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ประกาศรับ นร. ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565

 เปิดรับ 1 ต.ค. นี้! โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ประกาศรับ นร. ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565

ภาพรวมการรับสมัคร

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 – 15 ตุลาคม 2564
 • รับนักเรียนจำนวน 72 คน ในจำนวนนี้จะคัดเลือกจากผู้สมัครจากทุกจังหวัดจำนวน 61 คน และให้โควตาสำหรับนักเรียนที่เรียนในจังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออก 9 จังหวัด จำนวน 11 คน แยกเป็นโควตาของแต่ละจังหวัด ตามละเอียดดังนี้
  • โรงเรียนกำหนดให้มีโควตาสำหรับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกและรอบสอง จำนวน 11 คนจำแนกเป็นแต่ละจังหวัดดังนี้ (ระยอง 3 คน , จันทบุรี 1 คน , ตราด  1 คน , ชลบุรี  1 คน , สมุทรปราการ 1 คน , ฉะเชิงเทรา 1 คน , นครนายก 1 คน , ปราจีนบุรี 1 คน , สระแก้ว 1 คน)
 • ค่าใช้จ่าย : นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 72 คน จะได้รับทุนการศึกษาทุกคน นักเรียนไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าที่พักและค่าอาหารแต่อย่างใด
 • สมัครออนไลน์ : คลิก
 • ประกาศรับสมัคร : คลิก
 • ดาวน์โหลดประกาศต่างๆ : คลิก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2564
 • มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
 • มีผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป หรือ
 • ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หรือ
 • ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
 • มีสัญชาติไทยและมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน

การส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก

 1. มีปัญหาเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในการสมัครต้องทำอย่างไร
  • ติดต่อฝ่ายวิชาการฯ โรงเรียนกำเนิดวิทย์หมายเลข 033-013-888 ต่อ 3615 (ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00น.) ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกต์ หรือ ผ่าน Inbox ในช่องทางสื่อ Social Media ของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ทุกช่องทาง
 2. หากเอกสารแสดงคะแนนผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูญหายต้องทำอย่างไร
  • นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารใหม่ได้ที่ https://www.niets.or.th/th สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
 3. รายงานผลคะแนนสอบรายบุคคล โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ถ้านักเรียนมีการสอบหลาย ครั้งให้ใช้ครั้งไหน
  • ให้ใช้ผลการสอบครั้งที่ได้คะแนนสูงที่สุด
 4. รายงานผลคะแนน การสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) วิชาคณิตศาตร์ ในช่วงที่นักเรียนกำลังเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ถ้านักเรียนมีการสอบ หลายครั้งให้ใช้ครั้งไหน
  • ให้ใช้ผลการสอบครั้งที่ได้คะแนนสูงที่สุด
 5. ถ้าผ่านการคัดเลือกรอบแรกแล้วต้องดำเนินการอย่างไรต่อ
  • โรงเรียนกำเนิดวิทย์จะแจ้งรายละเอียดและวิธีการคัดเลือกรอบสองในประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก

คุณสมบัติและวิธีการสมัครคัดเลือก

 1. วิธีการคิดเกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่นำเกรดมาคิดเฉลี่ย ใช้วิชาพื้นฐานอย่างเดียวหรือนำวิชาเพิ่มเติมมาเฉลี่ยด้วย
  • ตามคุณสมบัติของผู้สมัครสอบที่ได้ระบุไว้ในประกาศ ฯ นักเรียนจะต้องมีเกรดของวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่นักเรียนได้เรียนไปมาเฉลี่ยรวมกันแล้ว ต้องไม่น้อยกว่า 3.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.00
 2. หากเกรดเฉลี่ยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ แต่เคยได้รับรางวัลคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ระดับชาติตอนเรียนอยู่ชั้น ป.6 สามารถสมัครสอบได้หรือไม่
  • สามารถสมัครสอบได้ ประกาศกำหนดไว้ในข้อ 1.2.3
 3. นักเรียนที่เรียนหลักสูตรนานาชาติสามารถสมัครสอบคัดเลือกได้หรือไม่
  • สมัครได้ทั้งนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2565 นักเรียนจะต้องจบการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า และพร้อม เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2565
 4. หากไม่สามารถขอเอกสาร ปพ.1 ได้ นักเรียนสามารถใช้เอกสารอื่นๆ แทนได้หรือไม่
  • สามารถใช้เอกสารอื่นๆที่มีรายละเอียดผลการเรียน(เกรด) แต่ละรายวิชาแทนได้
 5. โควต้าที่ให้กับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก ดูจากที่ตั้งของโรงเรียนที่ศึกษาอยู่หรือดูจากที่ตั้งของบ้านนักเรียน
  • ดูจากที่ตั้งของโรงเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : kvis.ac.th

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 64

PANOT

PANOT

Related post