fbpx

ดูไว้เป็นตัวอย่าง! คณะที่กำหนดรูปแบบพอร์ตฟอลิโอชัดเจน TCAS ปีล่าสุด

 ดูไว้เป็นตัวอย่าง! คณะที่กำหนดรูปแบบพอร์ตฟอลิโอชัดเจน TCAS ปีล่าสุด

สวัสดีครับ! DEK65 คนไหนกำลังจะ Print พอร์ตหรือกำลังจะเข้าเล่มพอร์ตของตัวเอง ชะลอไว้ก่อนนะครับ เพื่อนๆหลายคนคงไม่รู้ว่า TCAS ปีที่ผ่านมาหลายโครงการ/สถาบันที่เปิดรับสมัครในรอบพอร์ต เขามักจะกำหนดรูปแบบพอร์ตฟอลิโอที่เขาต้องการไว้อย่างชัดเจนว่าเขาต้องการข้อมูลส่วนไหนบ้าง ตัวอักษรเท่าไหร่ ไม่เกินกี่หน้า รวมไปถึงรายละเอียดยิบย่อยอื่นๆ

แนะนำสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการยื่นพอร์ตใน TCAS ปีนี้ พยายามรวบรวมข้อมูล ผลงาน กิจกรรมของเราไว้คร่าวๆก่อน และทำในส่วนที่ต้องใช้แน่ๆ เช่น หน้าประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และรอประกาศระเบียบการรับสมัครจากคณะ/สถาบันที่สนใจ หลังจากนั้นเราค่อยลงมือทำตามที่สถาบันเขาต้องการ ส่วนใครที่ทำไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับ เก็บไว้เผื่อยังใช้ได้ครับ …. ส่วนปีที่ผ่านมาจะมี คณะไหนกำหนดรูปแบบพอร์ตไว้อย่างไรบ้างติดตามตัวอย่างได้ที่นี่เลยจ้า


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน
 • โครงการผู้พิการ
 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางศิลปกรรม
 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 • โครงการนักกีฬา
 • โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล
 • โครงการหลักสูตรนานาชาติ
  • แต่ละโครงการ (คณะ) จะระบุถึงรูปแบบการจัดทำพอร์ตฟอลิโอไว้อย่างชัดเจนระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ตัวอย่างโครงการเด็กดีมีที่เรียน

 • คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์/ วิชาเอกการเมืองการปกครอง วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ / วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ)
 • รูปแบบการจัดทำแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)
  • จำนวนเอกสารไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16
  • หน้าที่ 1 หน้าปก (ชื่อ – สกุล รูปถ่าย ระบุสาขาที่ต้องการสมัคร)
  • หน้าที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน (ประวัติโดยย่อ ทั้งข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลด้านการศึกษา รวมทั้งรายชื่อ รางวัลที่ได้รับ (ถ้ามี) ในด้านใดด้านหนึ่งระหว่างการศึกษาในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย)
  • หน้าที่ 3 รายชื่อโครงการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม การเมือง สาธารณประโยชน์โดยต้องเป็นแกนนำหรือหัวหน้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือมีการแสดงภาวะผู้นำ ลักษณะใดลักษณะหนึ่งในโครงการกิจกรรมดังกล่าว เช่น กิจกรรมภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน กิจกรรมระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติระดับนานาชาติ
  • หน้าที่ 4 ความสนใจและเหตุผลที่เลือกเรียน “รัฐศาสตร์มศว”(เขียนความเรียง บทนำ –เนื้อเรื่อง และบทสรุป)
  • หน้าที่ 5 ความสนใจและเหตุผลที่เลือกเรียน “สาขาวิชา…..”(เขียนความเรียง บทนำ –เนื้อเรื่อง และบทสรุป)
  • หน้าที่ 6-7 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
  • หน้าที่ 8-9 โครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ
  • หน้าที่ 10 หนังสือรับรองกิจกรรมพร้อมประทับตราของหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • โครงการรับตรงสำนักวิชา
  • ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารแนะนำตนเอง (Portfolio) : คลิก
  • *คำแนะนำ* ให้ดาวน์โหลด และบันทึกไฟล์ก่อนการพิมพ์เอกสาร
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน
  • ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารแนะนำตนเอง (Portfolio) : คลิก
  • *คำแนะนำ* ให้ดาวน์โหลด และบันทึกไฟล์ก่อนการพิมพ์เอกสาร
 • โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา
  • ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารแนะนำตนเอง (Portfolio) : คลิก
  • *คำแนะนำ* ให้ดาวน์โหลด และบันทึกไฟล์ก่อนการพิมพ์เอกสาร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการพัฒนาอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ตัวอย่างโครงการโอลิมปิกวิชาการ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • จัดทำเป็นรูปเล่มมีความหนาไม่เกิน 10 หน้ากระดาษขนาด A4 (ไม่รวมปก)
  • หน้าปกของแฟ้มสะสมผลงาน
  • ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • ระบุ ชื่อ – นามสกุล / โครงการที่ทำการสมัคร
 • เนื้อหาในแฟ้มสะสมผลงาน
  • รายละเอียดกิจกรรมทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ หรือทักษะที่เกี่ยวกับทางด้านคณิตศาสตร์ หรือเคมี หรือฟิสิกส์ หรือวิศวกรรม หรืองานวิจัย ขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยให้ระบุชื่อกิจกรรมที่เข้าร่วมการอบรม หรือเข้าร่วมประกวด หรือแข่งขัน หน่วยงานที่จัดกิจกรรม รูปแบบของการจัดกิจกรรมและปีที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งแนบหลักฐานรางวัลที่ได้รับในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือสำเนาประกาศนียบัตร หรือเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมที่ผู้จัดออกให้
  • รายละเอียดทักษะอื่นๆ ที่เกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรม โดยให้ระบุหน่วยงานที่จัดกิจกรรม ปีที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งแนบหลักฐานรางวัลที่ได้รับในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือสำเนาประกาศนียบัตร หรือเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมที่ผู้จัดออกให้

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)

 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย ผลงานด้านการออกแบบ ผลงานการเขียนลายเส้นแสดงถึงความเข้าใจในสามมิติ และผลงานการเขียนทัศนียภาพ (Perspective) ซึ่งสามารถสื่อถึงความสามารถพิเศษทางด้านการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ เฉพาะผลงานจำนวนไม่เกิน 10 หน้า

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)

 • เอกสารแสดงผลงาน ซึ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะและการออกแบบ โดยเฉพาะความสามารถ ทักษะ ความถนัดทางสถาปัตยกรรม หรือศิลปะสถาปัตยกรรมไทย จำนวนไม่เกิน10 หน้า
 • เขียนเรียงความในหัวข้อ “แรงบันดาลใจ ในการเรียนสถาปัตยกรรมไทย” ความยาว ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 • สำเนาใบประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลระดับชาติ การประกวดผลงานศิลปกรรม และการออกแบบสร้างสรรค์ที่ใช้ทักษะทางศิลปะ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ การแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ หรือฟิสิกส์ เป็นต้น ย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 8-9)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตร ร.บ. วิชาเอกการเมืองการปกครอง / หลักสูตร ร.บ. วิชาเอกการะหว่างประเทศ / หลักสูตร ร.บ. วิชาเอกบริหารรัฐกิจ

 • เอกสารประกอบการสมัคร
  • หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ
  • หน้า 2 ประวัติการศึกษา
  • หน้า 3 จดหมายแนะน าตัว (Statement of purpose)
  • หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)
  • หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
  • หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
  • หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี)
  • หน้า 8-10 ใบประกาศนียบัตรหรือใบประกาศรางวัลการแข่งขันด้านสังคมศาสตร์ระดับประเทศขึ้นไป
  • ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัพโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง และไม่ต้องมีคำนำ-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

 • เอกสารประกอบการสมัครแฟ้มสะสมงาน ประกอบด้วยส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7 หน้า ประกอบด้วย
  • หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ
  • หน้า 2 ประวัติการศึกษา
  • หน้า 3 จดหมายแนะน าตัว (Statement of purpose)
  • หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)
  • หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
  • หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
  • หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี)
 • และส่วนของคณะ 5 หน้า โดยทางคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้กำหนดให้ (download จาก www.admissions.econ.tu.ac.th) ประกอบด้วย
  • หน้า 8 – 9 หนังสือแนะนำตัวผู้สมัครจากครูผู้สอนในโรงเรียนที่เป็นต้นสังกัดที่ นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ หรือ ที่ผู้สมัครจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมา จำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้นอกเหนือจากหนังสือแนะนำตัวจากครูผู้สอนข้างต้นแล้ว ผู้สมัครสามารถยื่นหนังสือ แนะนำตัวจากครูที่ปรึกษา หรือ กรรมการ ของโครงงานวิจัยหรือกิจกรรมพิเศษ ที่มิใช่ครูผู้สอนในโรงเรียนที่เป็นต้นสังกัดประกอบได้ด้วย (ผู้เขียนหนังสือแนะนำตัวเขียนด้วยลายมือ พร้อมลงชื่อด้วยปากกา)
  • หน้า 10 -11 เรียงความ (Essay) ของนักเรียน 1 เรื่อง โดยทางคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้กำหนดหัวข้อให้ (download หัวข้อเรียงความ จาก www.admissions.econ.tu.ac.th ) รูปแบบของเรียงความ (Essay) ความยาวของเรียงความ (Essay) ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ให้ใช้การพิมพ์ด้วย ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16 points ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1.5 ลงชื่อด้วยปากกา และสแกนส่ง
  • หน้า 12 เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบประกาศการแข่งขันเวทีต่าง ๆ ในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาฯ (สอวน.) เกียรติบัตรรับรองการผ่านการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยได้ลำดับคะแนนตั้งแต่ลำดับที่ 1-50
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 11 – 14)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการเด็กดีมีที่เรียน

 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) ภายในแฟ้มประกอบด้วย
  • Resume (ประวัติส่วนตัว/ประวัติการศึกษา)
  • รางวัล / เกียรติบัตรที่ได้รับ (ผลงานหรือรางวัลที่ได้รับย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี)
  • รูปถ่าย ประสบการณ์หรือกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมอาสา ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
  • ผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร หรือตามที่สาขาวิชากำหนด (ถ้ามี)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

อ้างอิงข้อมูล : เว็ปไซต์แต่ละสถาบัน

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 64

PANOT

PANOT

Related post