fbpx

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ออนไลน์)

 ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ออนไลน์)

น้องๆ จะได้รับชมวีดีโอที่ทำให้รู้จักกับสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และวีดีโอกิจกรรมความรู้ทางวิชาการในด้านต่างๆ เช่น เซรามิคจากวิศวกรรมวัสดุผสานสุนทรียะ จุดกำเนิดความแกร่งของโลหะ กระบวนการเป่าถุงพลาสติก การทดสอบสมบัติเชิงกล กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เป็นต้น สำหรับน้องๆ ที่กำลังจะศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสามารถยื่นสมัครเข้ําศึกษาในการสอบคัดเลือก

SU-TCAS 65 สำหรับน้องที่กำลังจะศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสามารถยื่นสมัครเข้าศึกษาในการสอบคัดเลือก SU-TCAS 65 ในโครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพฯ ของสาขาวิชา และประกาศนียบัตรสามารถใช้สะสมในแฟ้มผลงาน (Portfolio) ได้อีกด้วย

ผู้เข้าร่วมโครงการ

 • นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2564 สายวิทย์-คณิต
 • จำนวนรับ 100 คน

คุณสมบัติทั่วไป

 1. เป็นผู้ที่กำลังกำลังจะศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 ในประเทศไทย สายวิทย์-คณิต
 2. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีหลักฐานแสดงตามที่ราชการออกให้
 3. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
 4. คุณสมบัติเฉพาะ ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 (ม.4-ม.5)

ขั้นตอนการสมัคร

 1. วันที่ 2 – 20 สิงหาคม 2564 รับสมัครและจัดส่งหลักฐาน
 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเข้าสู่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/materials.silpakorn และเมื่อสมัครเสร็จสิ้นแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้การสมัครครั้งล่าสุด
 3. ส่งรูปภาพใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ปพ.1:พ หรือใบเกรด ทางข้อความ https://www.facebook.com/materials.silpakorn
 4. วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
 5. วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2564 ยืนยันสิทธิ์และชำระเงิน หากเกินกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยการชำระเงินค่าสมัครจำนวน 400.00 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีเลขที่ “719-0-68516-2” ชื่อบัญชี “ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิศวกรรมวัสดุฯ โดยนายภัทร์ สุขแสน” เมื่อชำระเงินแล้วจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยเงินดังกล่าวจะถือว่าเป็นเงินรายรับค่าสมัครของโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ และรายละเอียดการเข้าใช้งานระบบออนไลน์
ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ทางเว็บไซต์
https://www.facebook.com/materials.silpakorn

ดำเนินการจัดโครงการฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ Google Classroom ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เวลา 09.00-14.30 น. ศึกษาผ่านระบบออนไลน์
เวลา 14.30-15.30 น. แนะนำหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
เวลา 15.30-16.00 น. เตรียมความพร้อมในการสอบ
เวลา 16.00-17.00 น. ทดสอบผ่านระบบออนไลน์ (หากไม่ทำแบบทดสอบจะไม่ได้รับเกียรติบัตร)

รูปแบบของกิจกรรม

 • ดูคลิปวีดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้า และบรรยาย พูดคุยผ่านโปรแกรม ZOOM

วันที่จัดกิจกรรม

 • เสาร์ 11 กันยายน 2564

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • ศุกร์ 20 สิงหาคม 2564

จำนวนรับสมัคร

 • 100 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 สายวิทย์-คณิต gpax 2.50

ค่าใช้จ่าย

 • 400 บาท (จ่ายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม)

จัดโดย

 • ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพิ่มเติม

 • มีประกาศนียบัตร

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

CAMPHUB แหล่งรวมความฝันที่เกิดขึ้นจริงได้ของน้อง ๆ ทุกคน
เข้าไปหาค่าย โอเพนเฮ้าส์ กิจกรรมมากมายเพื่อค้นหาตนเอง และคอนเทนต์ดี ๆ อีกเพียบได้ที่ www.camphub.in.th
Aonporn J.

Aonporn J.

Related post