fbpx

Petro Online Episode 6

 Petro Online Episode 6

สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะได้รับชมวิดีโอกิจกรรมความรู้ทางวิชาการในด้านต่างๆ ได้เข้าใจถึงความสำคัญของการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุที่มีต่อการพัฒนาประเทศ ตระหนักถึงการนำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสำหรับการนำไปใช้ต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมทางวัสดุ

ซึ่งไม่มีสอนในระดับมัธยมศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสามารถยื่นสมัครเข้าศึกษาในการสอบคัดเลือก SU-TCAS 65 ในช่องทางพิเศษ (ตามข้อกำหนดของสาขา) และประกาศนียบัตรสามารถใช้สะสมในแฟ้มผลงาน (Portfolio) (โดยต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครของแต่ละสาขา)

กำหนดการรับสมัครและจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร วันที่ 2 – 20 สิงหาคม 2564
จำนวนรับ 100 คน

คุณสมบัติทั่วไป

 1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 ในประเทศไทย
 3. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการฯ
 4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัดทุกประการ
 5. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีหลักฐานแสดง ตามที่ราชการออกให้
 6. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบ ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติเฉพาะ
เป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (นับถึงภาคการศึกษาปลาย ของชั้น ม.5) ไม่น้อยกว่า 2.50

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเข้าสู่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/matsesu และเมื่อสมัครเสร็จสิ้นแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้การสมัครครั้งล่าสุด
 2. ผู้สมัครส่งรูปภาพหรือไฟล์ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ปพ.1:พ หรือใบเกรด หรือเอกสารแสดงผลการเรียนที่สามารถตรวจสอบได้ ทาง E-mail: [email protected] เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแจ้งผลทาง E-mail เพื่อให้ชำระเงินค่าสมัคร (ตอบกลับภายใน 2 วันทำการ นับตั้งแต่วันสมัคร)
 4. ผู้สมัครส่งสำเนาการชำระเงินค่าสมัครทาง E-mail : [email protected]
 5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ และรายละเอียดการเข้าใช้งานระบบออนไลน์ ภายในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2564 ทาง https://www.facebook.com/matsesu

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ และรายละเอียดการเข้าใช้งานระบบออนไลน์
ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ทางเว็บไซต์
https://www.facebook.com/materials.silpakorn

ดำเนินการจัดโครงการฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ดำเนินการจัดโครงการฯ ในรูปแบบออนไลน์ฯ ผ่านระบบ Google Classroom ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00-10.30 น.  แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
เวลา 10.30-16.00 น.  ศึกษาผ่านระบบออนไลน์
เวลา 16.00-17.00 น. เตรียมความพร้อมในการสอบ (ประเมินผลความรู้)
เวลา 17.00-18.00 น.  ทดสอบ (ประเมินผลความรู้) ผ่านระบบออนไลน์

หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รูปแบบของกิจกรรม

 • ดูคลิป Video ที่บันทึกเอาไว้ล่วงหน้า มีบรรยายและพูดคุยแบบมีส่วนร่วม ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ และมีการสอบประเมินผลความรู้

วันที่จัดกิจกรรม

 • เสาร์ 28 สิงหาคม 2564

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • ศุกร์ 20 สิงหาคม 2564

จำนวนรับสมัคร

 • 100 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมี GPAX
 • (นับถึงภาคการศึกษาปลายของชั้น ม.5) ไม่น้อยกว่า 2.50

ค่าใช้จ่าย

 • 400 บาท (จ่ายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม)

จัดโดย

 • ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพิ่มเติม

 • มีประกาศนียบัตร

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

CAMPHUB แหล่งรวมความฝันที่เกิดขึ้นจริงได้ของน้อง ๆ ทุกคน
เข้าไปหาค่าย โอเพนเฮ้าส์ กิจกรรมมากมายเพื่อค้นหาตนเอง และคอนเทนต์ดี ๆ อีกเพียบได้ที่ www.camphub.in.th
Aonporn J.

Aonporn J.

Related post