fbpx

แนะแนวทางยื่นพอร์ต ”โครงการโอลิมปิกวิชาการ” (สอวน.) เตรียมพร้อมก่อนยื่นจริง TCAS65

 แนะแนวทางยื่นพอร์ต ”โครงการโอลิมปิกวิชาการ” (สอวน.) เตรียมพร้อมก่อนยื่นจริง TCAS65

รวมตัวอย่างสถาบันที่เปิดรับโครงการ สอวน. TCAS

1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • การให้โควตานักเรียน มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระ อุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

5. มหาวิทยาลัยบูรพา

 • โครงการ สอวน.
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

6. มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

8. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • โครงการรับนักเรียนจากค่ายโอลิมปิก (เปิดรับบางคณะ)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • โควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

10. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ ของมูลนิธิ สอวน. (ค่าย 2)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

11. มหาวิทยาลัยมหิดล

 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการ สอวน./วมว คณะวิทยาศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ประกาศเปลี่ยนแปลงดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2564


ขอบคุณข้อมูล : เว็บไซต์สถาบัน

ขอบคุณข้อมูล : https://www.posn.or.th

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 64

PANOT

PANOT

Related post