fbpx

รวม ตย.มหาลัยที่เคยใช้ O-NET ม.6 TCAS ปีล่าสุด (อาจเปลี่ยนเกณฑ์ที่ใช้ในปีนี้)

 รวม ตย.มหาลัยที่เคยใช้ O-NET ม.6 TCAS ปีล่าสุด (อาจเปลี่ยนเกณฑ์ที่ใช้ในปีนี้)

สวัสดีครับ! อย่างที่เพื่อนๆรู้กันว่า O-NET (Ordinary National Educational Test) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดสอบและใช้เป็นเกณฑ์คะแนนสัดส่วนหนึ่งในการคัดเลือกตลอดหลายปีที่ผ่านมา แต่ล่าสุดในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ของน้องๆ ม.6 ทางส่วนกลางอย่าง ทปอ. ได้ออกมายืนยันเป็นที่แน่นอนแล้วว่า จะยกเลิกการใช้คะแนน O-NET ม.6 เป็นคุณสมบัติหรือเกณฑ์ในการคัดเลือก โดยไม่มีการสอบวิชาอื่น ๆ มาทดแทน (ไม่มีการจัดสอบสนามใหม่แทน O-NET) นั่นหมายความว่าหรือคณะที่เคยใช้คะแนน O-NET เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก อาจปรับมาใช้เกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆ เป็นเกณฑ์คะแนนทดแทน ปีที่ผ่านมามี ม.ไหนใช้คะแนน O-NET บ้าง? พี่ทีแคสเตอร์แอปได้รวมมาให้แล้ว .. ติดตามได้ที่นี่เลยจ้า

สทศ.ย้ำ นักเรียน ม.6 สอบโอเน็ตห้ามลืมหลักฐาน วางแผนการเดินทางมาสนามสอบ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตัวอย่างโครงการที่กำหนดใช้ใน TCAS รอบ2

 • โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน (สำหรับนักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยา)
  • ต้องได้คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ม.6 (รหัส 03) ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ต้องได้คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ม.6 (รหัส 03) ไม่ต่ำกว่าที่กำหนด
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
  • ต้องได้คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ม.6 (รหัส 03) ไม่ต่ำกว่าที่กำหนด
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการเพชรนนทรี
  • ต้องได้คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ม.6 (รหัส 03) ไม่ต่ำกว่าที่กำหนด
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ตัวอย่างคณะที่กำหนดใช้ใน TCAS รอบ3

 • กำหนดใช้ในหลายคณะ (80%)
  • ต้องได้คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ม.6 (รหัส 03) ไม่ต่ำกว่าที่กำหนด
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตัวอย่างโครงการที่กำหนดใช้ใน TCAS รอบ2

 • โครงการโควตาภาคเหนือ
  • กำหนดใช้ในหลายคณะ (รูปแบบศิลป์) , O-NET วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
  • กำหนดใช้ O-NET เป็นคะแนนขั้นต่ำในการคัดเลือก (หลายคณะ)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ตัวอย่างคณะที่กำหนดใช้ใน TCAS รอบ3

 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบ้านและชุมชน
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (แขนงจิตวิทยาคลินิก)
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองกรณ์)
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการศึกษา
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาปฐมวัย (แขนงการศึกษาพิเศษ)
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาปฐมวัย (แขนงการศึกษาปฐมวัย)
 • คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
 • คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม
 • คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาปะติมากรรม
 • คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะไทย
 • คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ
 • คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
 • คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์
 • คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์
 • คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง
 • คณะอื่นๆ (เลือกยื่นรูปแบบศิลป์)
  • กำหนดใช้ O-NET วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตัวอย่างคณะที่กำหนดใช้ใน TCAS รอบ3

 • คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ.ประวัติศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ.ภาษารัสเซีย
 • คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)
  • ใช้คะแนน 4 วิชา O-NET 80% (ยกเว้น วิชาคณิตศาสตร์)
 • คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาไทย
 • คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส (กลุ่มไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาฝรั่งเศส)
 • คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ.รัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ)
 • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต
 • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตร สม.บ. การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ)
  • ใช้คะแนน 5 วิชา O-NET 100%
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ใช้คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ 20%

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตัวอย่างคณะที่กำหนดใช้ใน TCAS รอบ3

 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) เลือกสอบวิชาสามัญคณิตศาสตร์ 2 (O-NET คณิต)
  • กำหนดใช้ O-NET คณิตศาสตร์ 20%
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)
  • กำหนดใช้ O-NET วิทยาศาสตร์ 25%
 • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
  • กำหนดใช้ O-NET 4 วิชา 50% (ยกเว้นวิชาสังคมศึกษา)
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณกรรมสําหรับเด็ก (ศศ.บ.)
  • กำหนดใช้ O-NET คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวม 20%
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (ศศ.บ.)
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (วท.บ.) เลือกสอบวิชาสามัญคณิตศาสตร์ 2
 • คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกเดี่ยว) วิชาเอกการประถมศึกษา (กศ.บ.) เลือกสอบวิชาสามัญคณิตศาสตร์ 2 (O-NET คณิต)
  • กำหนดใช้ O-NET คณิตศาสตร์ 10%

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตัวอย่างคณะที่กำหนดใช้ใน TCAS รอบ3

 • คณะโบราณคดี สาขาวิชาโบราณคดี
  • กำหนดใช้ O-NET คณิตศาสตร์ 10%
 • คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน (โครงการพิเศษ)
 • คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญี่ปุ่น (โครงการพิเศษ)
 • คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลี (โครงการพิเศษ)
 • คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเวียดนาม (โครงการพิเศษ)
 • คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาฝรั่งเศส)
  • กำหนดใช้ O-NET ภาษาไทย 15% , สังคมศึกษา 15% , ภาษาอังกฤษ 20%
 • คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา
 • คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์
 • คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา
 • คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
 • คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย)
  • กำหนดใช้ O-NET ภาษาไทย , สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ วิชาละ 33.33%
 • คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาเยอรมัน)
  • กำหนดใช้ O-NET ภาษาไทย , สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ วิชาละ 16.67%
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
  • ใช้คะแนน 5 วิชา O-NET 40% (วิชาละ 8%)
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ)
  • ใช้คะแนน 5 วิชา O-NET 50% (วิชาละ 10%)
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
  • ใช้คะแนน 5 วิชา O-NET 20% (วิชาละ 4%)
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • ใช้คะแนน 5 วิชา O-NET 80% (วิชาละ 16%)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตัวอย่างโครงการที่กำหนดใช้ใน TCAS รอบ2

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้
  • เลือกสอบชุดวิชา B (ใช้ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์)
  • เลือกสอบชุดวิชา C (ใช้ O-NET วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)

ตัวอย่างคณะที่กำหนดใช้ใน TCAS รอบ3

 • คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก (แผนการเรียนศิลป์คำนวน) (วิทยาเขตปัตตานี)
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (แผนการเรียนศิลปศาสตร์) (วิทยาเขตปัตตานี)
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (แผนการเรียนศิลปศาสตร์) (วิทยาเขตปัตตานี)
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา (แผนการเรียนศิลปศาสตร์)
  • กำหนดใช้ O-NET วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (แผนการเรียนศิลป์คำนวน) (วิทยาเขตปัตตานี)
  • กำหนดใช้ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (แผนการเรียนศิลปศาสตร์)
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (แผนการเรียนศิลปศาสตร์)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (พื้นฐานศิลป์)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (พื้นฐานศิลป์)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (พื้นฐานศิลป์)
  • กำหนดใช้ O-NET วิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวอย่างคณะที่กำหนดใช้ใน TCAS รอบ3

 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
  • กำหนดใช้คะแนน 5 วิชา O-NET 30% (วิชาละ 6%)
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาลัยราชสุดา หลักสูตรศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก (ผู้ที่มีการได้ยิน)
 • วิทยาลัยราชสุดา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา วิชาเอกล่ามภาษามือไทย
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • กำหนดใช้คะแนน O-NET ทั้ง 5 วิชา

เรียบเรียง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 64

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 64

เรียบเรียงโดย : P’Joe TCASter

PANOT

PANOT

Related post