fbpx

แนะแนวเส้นทางยื่นพอร์ต ”คณะสัตวแพทยศาสตร์” TCAS65 (9 สถาบัน)

 แนะแนวเส้นทางยื่นพอร์ต ”คณะสัตวแพทยศาสตร์” TCAS65 (9 สถาบัน)

TCAS รอบพอร์ตฟอลิโอ คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiang Mai University, THAILAND

1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

 • โครงการช้างเผือก
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะในปีการศึกษา 2564
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2. คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและมีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและมีความสนใจในวิชาชีพ สัตวแพทย์ด้านปศุสัตว์เศรษฐกิจ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหิดล

 • โครงการรับด้วย Portfolio
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการมหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

4. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

 • โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

5. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม

 • โครงการส่งเสริมนิสิตสัตวแพทย์ศักยภาพสูง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการบุตรเกษตรกร
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

6. วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มวล. (นานาชาติ)

 • โครงการรับด้วย Portfolio
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

7. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 • โครงการรับด้วย Portfolio
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

8. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 • โครงการรับด้วย Portfolio
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

9. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

Recommend ควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะวิชาวิทย์,คณิต,อังกฤษ ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ (คณิต,วิทย์)
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : website 8 สถาบัน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 64

PANOT

PANOT

Related post