fbpx

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กำหนดการคัดเลือก

 • เปิดรับสมัครและชำระเงิน : 3 – 11 มิถุนายน 64
 • สอบสัมภาษณ์ : 3 – 14 มิถุนายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 3 มิถุนายน 64 เป็นต้นไป
 • ชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย : 3 – 21 มิถุนายน 64
 • รายงานตัวเป็นนักศึกษาออนไลน์ : 7 มิถุนายน – 31 กรกฏาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • เว็ปไซต์รับสมัคร : คลิก

คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร

 1. โรงเรียนการเรือน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง)
  • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
  • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
  • สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริม สมรรถภาพและการชะลอวัย (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
 2. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
  • สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาวิชาธุรกิจการบิน
  • สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง)
  • สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน)
 3. คณะครุศาสตร์
  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก)
  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง)
  • สาขาวิชาการประถมศึกษา (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
  • สาขาวิชาการประถมศึกษา (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง)
 4. คณะวิทยาการจัดการ
  • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน
  • สาขาวิชาการบริการลูกค้า
  • สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล
 5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อ้างอิงขอบคุณข้อมูล : https://entrance.dusit.ac.th/

ติดตามประกาศเพิ่มเติม : https://entrance.dusit.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 64

PANOT

PANOT

Related post