fbpx

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำหนดการรับสมัคร TCAS รอบ4 มข.

 • เปิดรับสมัครออนไลน์ : 3 – 7 มิถุนายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ : 11 มิถุนายน 64
 • สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ : 13 มิถุนายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษา : 14 มิถุนายน 64
 • รายงานตัวเข้าศึกษา : 17 – 18 มิถุนายน 64

คณะที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะวิทยาศาสตร์
  • โครงการพิเศษ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. คณะเกษตรศาสตร์
  • รับตรงอิสระ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. คณะพยาบาลศาสตร์
  • รับตรงอิสระ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 4. คณะแพทยศาสตร์
  • รับตรงอิสระ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 5. คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • รับตรงอิสระ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 6. คณะทันตแพทยศาสตร์
  • รับตรงอิสระ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 7. คณะเภสัชศาสตร์
  • โครงการพิเศษ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • รับตรงอิสระ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 8. คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • รับตรงอิสระ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 9. คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • รับตรงอิสระ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 10. คณะนิติศาสตร์
  • รับตรงอิสระ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 11. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  • รับตรงอิสระ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 12. คณะสหวิทยาการ
  • รับตรงอิสระ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

อ้างอิงขอบคุณข้อมูล : https://admissions.kku.ac.th/web/Direct/Program

ติดตามประกาศเพิ่มเติม : https://admissions.kku.ac.th/web/Direct/Program

สมัครทางเว็ปไซต์ : https://admissions.kku.ac.th/regis_app

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 64

PANOT

PANOT

Related post