fbpx

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ้างอิงขอบคุณข้อมูล : http://www.admissions.chula.ac.th/

ติดตามประกาศเพิ่มเติม : http://www.admissions.chula.ac.th/admissions.html

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 64


คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • แขนงวิชาเคมีเพื่อการประยุกต์ด้านเคมีอุตสาหกรรมและการจัดการ
  • แขนงวิชาเคมีเพื่อการประยุกต์ด้านวัสดุ
  • แขนงวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม
  • รับจำนวนรวม 50 ที่นั่ง
  • เปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 64
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 10 มิถุนายน 64
  • สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ : 10 มิถุนายน 64
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 13 มิถุนายน 64
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
  • รับจำนวนรวม 25 ที่นั่ง
  • เปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 64
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 10 มิถุนายน 64
  • สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ : 10 มิถุนายน 64
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 13 มิถุนายน 64
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 15 มิถุนายน 64
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

รอประกาศเพิ่มเติม

PANOT

PANOT

Related post