fbpx

MATSE CAMP#2 ปิโตรเคมีฯ & วิศวกรรมวัสดุฯ ม.ศิลปากร

สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังจะศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะได้รับชมวีดีโอที่ทำให้รู้จักกับสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และวีดีโอกิจกรรมความรู้ทางวิชาการในด้านต่าง ๆ ได้เข้าใจถึงความสำคัญของการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุที่มีต่อการพัฒนาประเทศ

ตระหนักถึงการนำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสำหรับการนำไปใช้ต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมทางวัสดุ ซึ่งไม่มีสอนในระดับมัธยมศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสามารถยื่นสมัครเข้าศึกษาในการสอบคัดเลือก SU-TCAS 65 ในโครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพฯ ของสาขาวิชา และประกาศนียบัตรสามารถใช้สะสมในแฟ้มผลงาน (Portfolio)

(โดยต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครของแต่ละสาขา)

กำหนดการรับสมัครและจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร วันที่ 7 – 19 มิถุนายน 2564

จำนวนรับ
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี จำนวน 100 คน
สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ จำนวน 100 คน

คุณสมบัติทั่วไป

 • เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 ในประเทศไทย เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะ
 • เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัดทุกประการ
 • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีหลักฐานแสดงตามที่ราชการออกให้
 • จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบ ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติเฉพาะ
ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (นับถึงภาคการศึกษาปลาย ของชั้น ม.5) ไม่น้อยกว่า 2.50

ขั้นตอนการสมัคร

 • ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเข้าสู่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/matsesu และเมื่อสมัครเสร็จสิ้นแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้การสมัครครั้งล่าสุด
 • ผู้สมัครส่งรูปภาพหรือไฟล์ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ปพ.1:พ หรือใบเกรด หรือเอกสารแสดงผลการเรียนที่สามารถตรวจสอบได้ ทาง E-mail: [email protected]
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและตอบกลับทาง E-mail เพื่อให้ชำระเงินค่าสมัคร (ตอบกลับภายใน 2 วันทำการ นับตั้งแต่วันสมัคร)
 • ผู้สมัครส่งสำเนาการชำระเงินค่าสมัครทาง E-mail : [email protected]
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ และรายละเอียดการเข้าใช้งานระบบออนไลน์ ภายในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 ทางเว็บไซต์ https://www.facebook.com/matsesu

ดำเนินการจัดโครงการฯ ในรูปแบบออนไลน์ฯ ผ่านระบบ Google Classroom ดังนี้

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
– เวลา 09.00-14.30 น. ศึกษาผ่านระบบออนไลน์
– เวลา 14.30-15.30 น. แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
– เวลา 15.30-16.00 น. เตรียมความพร้อมในการสอบ
– เวลา 16.00-17.00 น. ทดสอบผ่านระบบออนไลน์

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
– เวลา 09.00-10.30 น. แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
– เวลา 10.30-16.00 น. ศึกษาผ่านระบบออนไลน์
– เวลา 16.00-17.00 น. เตรียมความพร้อมในการสอบ
– เวลา 17.00-18.00 น. ทดสอบผ่านระบบออนไลน์

หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รูปแบบของกิจกรรม

 • ดูคลิปวีดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้า และบรรยายพูดคุยแบบมีส่วนร่วมผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์

วันที่จัดกิจกรรม

 • กิจกรรมมีให้เลือก 2 รอบ 2 สาขา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี: เสาร์ 26 มิถุนายน 2564
 • สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัีสดุพอลิเมอร์: เสาร์ 3 กรกฏาคม 2564

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • จันทร์ 19 กรกฎาคม 2564

จำนวนรับสมัคร

 • สาขาวิชาละ 100 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 เน้นสายวิทย์-คณิต GPAX 2.50

ค่าใช้จ่าย

 • 400 บาท (จ่ายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม)

จัดโดย

 • ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่

 • มีประกาศนียบัตร

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

CAMPHUB แหล่งรวมความฝันที่เกิดขึ้นจริงได้ของน้อง ๆ ทุกคน
เข้าไปหาค่าย โอเพนเฮ้าส์ กิจกรรมมากมายเพื่อค้นหาตนเอง และคอนเทนต์ดี ๆ อีกเพียบได้ที่ www.camphub.in.th
Aonporn J.

Aonporn J.

Related post