fbpx

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัครออนไลน์ (คณะอื่นๆ) : 19 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 64
 • รับสมัครออนไลน์ (คณะศึกษำศำสตร์และนวัตกรรมกำรศึกษา) : 19 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 10 มิถุนายน 64
 • สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ : 11 มิถุนายน 64
 • ประกาศผลสอบสัมภาษณ์และผู้มีสิทธิ์รายงานตัว : 16 มิถุนายน 64 ที่เว็บไซต์
  www.ksu.ac.th และ www.admission.ksu.ac.th
 • รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ : 16 – 25 มิถุนายน 64

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า ตามที่สาขาวิชาระบุ
 • มีความประพฤติเรียบร้อย
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

คณะที่เปิดรับสมัคร

 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะบริหารศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

เกณฑ์คัดเลือก

 • GPAX ตามกำหนดของคณะนั้นๆ
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • สมัครทางเว็ปไซต์ : คลิก

อ้างอิงขอบคุณข้อมูล : http://admission.ksu.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 64

PANOT

PANOT

Related post